Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Sotning och brandskyddskontroll

Fyll i beskrivning av bilden

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll och regleras i Lag (2004:778) om skydd mot olyckor. Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv.

Sotning

Rengöring, eller som det ofta benämns sotning, handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Utförare av sotning och brandskyddskontroll i Perstorps kommun

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på.

Perstorps sotningsdistrikt

LJ Sot AB

LJ Sot AB hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egensotning

Kommunen kan, efter ansökan, tillåta att du som fastighetsägare eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota)  på din egen fastighet. Vid ansökan kommer kommunen ta hänsyn tilll:

  • risksituationen
  • förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv tillbaka. I samband med ansökan gör en kontroll av föregående sotning- och brandskyddskontrollsprotokoll.

Taxor och frister

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandksyddskontrolen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen.

Mer information

Lagar och regler om rengöring (sotning) och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram