Vad är personuppgifter?

Fyll i beskrivning av bilden

Personuppgifter är information som gör att en levande person kan identifieras.
Det kan vara ett enskilt namn, adress, e-post, onlineidentifiering, foto eller film (där personen går att identifiera). Uppgifter som enskilt inte kan kopplas till en person kan i kombination med varandra identifiera en person och då utgöra personuppgifter.
Det innebär att en personuppgift är en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en viss person.


Senast uppdaterad: