Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Omsorg och stöd

Omsorg och stöd resultat

För att kvalitetssäkra Socialtjänstens verksamhet arbetar Socialförvaltningen aktivt med verksamhetsutveckling. Verktyg och metoder som används kan du läsa om nedan.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och Regioner)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS är sakkunniga i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Säker omsorg

Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs i särskilda boenden, ordinärt boende samt i daglig verksamhet.

MAS har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

MAS ansvarar bland annat för att anmäla om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller utsätts för risk för allvarlig vårdskada, i samband med vård och behandling (Lex Maria) till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.

MAS uppdrag
MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att:

 • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
 • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
 • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
 • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
 • besluten om delegering är patientsäkra
 • patientjournaler förs
 • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.
 • årligen publicera en patientsäkerhetsberättelse

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Socialt ansvarig samordnare är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen.

Kvaliteten i omsorgen
Socialt ansvarig samordnare (SAS) har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SAS uppdrag
SAS har i uppdrag att säkerställa:

 • processer för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och väl fungerande
 • den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning
 • den enskilde får insatser av god kvalitet och som är individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande
 • att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift (SoL, LSS, LVM, LVU)
 • samt ta emot och utreda rapporter enligt Lex Sarah kring missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheter. Allvarliga missförhållanden ska anmälas vidare till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.
 • årligen publicera en kvalitetsberättelse

Riktlinjer och rutiner

Socialförvaltningen arbetar aktivt med riktlinjer och rutiner som finns för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt eller efter behov.

Senast uppdaterad: