Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tillsyn

Fyll i beskrivning av bilden

Tillsyn och olovligt byggande
I alla kommuners uppdrag ingår att vara tillsynsmyndighet och det innebär generellt att kommunen gör inspektioner eller granskar och prövar inkomna ärenden så att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Tillsyn är kommunens verktyg för att bland annat säkerställa en god, tillgänglig, hälsosam bebyggd miljö.

Tillsynsärende inleds genom att en anmälan inkommit eller på tillsynsmyndighetens eget initiativ. Exempel på tillsynsärende kan vara olovligt byggande, ovårdad fastighet eller byggnad, enkelt avhjälpta hinder, underkända hissar mm.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, boverket, regeringen och arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete.

För vissa tillsynsområden finns särskilda regler och krav. Dessa områden är enkelt avhjälpta hinder, obligatorisk ventilationskontroll så kallad OVK samt hissar och andra motordrivna anordningar.

För mer information om tillsyn, byggsanktioner, förelägganden, förbud, verkställighetsmedel vite mm finner du på Boverkets hemsida. Se länk, Tillsyn - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Vill du ställa frågor till vår bygglovshandläggare är du välkommen att kontakta oss via 0435-39000.
Vill du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder, tryck här Länk till annan webbplats..
Vill du göra en anmälan om tillsyn, tryck här Länk till annan webbplats..

Här kan du ta del av fullständig tillsynsplan Pdf, 352.3 kB.


Senast uppdaterad: