Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Samhällsplanering

Fyll i beskrivning av bilden

Det är kommunen som ansvarar för att planlägga för samhällets utveckling: för mark- och vattenanvändning, för utveckling och förändring av bebyggelse, infrastruktur m.m. I plan- och bygglagen (PBL) finns tre olika nivåer för planläggning: regionplan, översiktsplan samt detaljplan och områdesbestämmelser.


Regionplan

I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030, finns direkta kopplingar till ett arbete för en samsyn kring regional utveckling, fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.

Denna kreativa samverkansprocess har bland annat lett fram till att vi nu för första gången har ett resultat i form av gemensamma strategier för den fysiska planeringen i Skåne, Strategier för Det flerkärniga Skåne.

Vill du läsa mer om den regionala utvecklingsstrategin kan du göra det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Översiktsplan

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.


Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.
För mer information om detaljplaner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitaliserade detaljplaner för Perstorps kommun finns publicerade på Lantmäteriets hemsida. De digitala detaljplanerna är inte juridiskt bindande utan det är fortfarande de analoga dvs. dokument i pappersform som är juridiskt bindande. 
Se länk, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.


Senast uppdaterad: