Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Belysning

Lampor

Det finns flera typer av belysning i kommunen. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och hur en felanmälan görs.

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte.
På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning.
Vi har 2000 lampor.

Läs mer nedan om belysning, drift, ansvar och felanmälan:

Gatubelysning

Gatubelysning planeras för att öka trafiksäkerheten. Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten och tryggheten, I Perstorps kommun sköter vi ungefär 2000 belysningspunkter i olika former på våra gator, gång- och cykelstråk. Men allt som lyser är inte kommunens lampor.

Vägbelysning

Generellt är det Trafikverket som ansvarar för belysningen längs större vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna.

Tryggare ljussken med LED

Vi arbetar med belysning ur flera perspektiv; trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, underhåll, ekonomi och klimat. Vi arbetar för att bygga vi in ny teknik och då med utfasning av högtrycksnatrumlampor i existerande bebyggelse.

Ansvarsfrågor

  • Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats.
  • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna.
  • Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar.
  • Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning.

Felanmäla en trasig belysning

När du ser gatlampor och annan belysning på kommunal mark som exempelvis är trasig, släckt, tänd dagtid eller skadad, kan du felanmäla direkt via vår e-tjänst synpunkter och felanmälan:

Vad händer när du felanmäler?

  • När en trasig belysning anmäls av dig så kontrollerar vi först om felet redan har rapporterats av någon annan och om felet gäller kommunens belysning eller om ärendet ska skickas till någon annan, exempelvis Trafikverket.
  • Tillhör belysningen kommunen skickas ärendet till vår entreprenör som sköter driften av belysningen.
  • Om felet innebär fara för människor lagas det akut. Men lampor som slocknat på grund av fel på kablar eller belysningsstyrningar kräver ibland omfattande felsökning innan de kan åtgärdas.
  • Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart. Byten samordnas och görs normalt inom fyra månader, med reservation för om det beror på kabelfel (se punkten ovan).

Senast uppdaterad: