Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Framtidsresan

personer håller om varandra - Framtidsresan

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Framtidsresan var en förstudie för överbryggning till kommande socialfondsprogram, finansierat av Europeiska Socialfonden. Den drevs av en styrgrupp bestående av representanter för Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen samt Kundtjänst.

Framtidsresan tar sin utgångspunkt i två fastslagna fokusområden rörande kommunens utvecklingsbehov för att motverka segregationen; 1) Satsa på tidiga insatser; 2) Utveckla tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förstudiens övergripande mål har varit att utreda möjligheten till fördjupad tvärsektoriell samverkan mellan i första hand Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. I andra hand har förstudien ämnat utreda på vilket sätt vuxenutbildningen kan inkluderas och även behovsinventera vilka andra verksamheter som behöver kopplas på. Detta för att ha en väl underbyggd analys inför kommande projektsatsningar inom socialfondsprogrammet ESF+(2021-2027).

Genom omvärlds- och behovsanalys har förstudien utrett hur en samverkansstuktur kan se ut utifrån 1) gemensamma processer i styrningssystem; 2) sammankoppling av verksamheternas verksamhetssystem; 3) gemensamma förhållningssätt, samtalsmetodik och bemötande; 4) gemensam handlingsplan för klienten utifrån individens behov; 5) interna praktikplatser. Framtidsresan ämnar därigenom konkretisera kommunens gemensamma målbild om att fler invånare når självförsörjning, och ta de första stegen mot en intern arbetsmarknads-organisation med en stabil samverkansstruktur.

Framtidsresan har resulterat i en utvecklad intern samverkansstruktur kring invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Perstorps kommun står därmed bättre rustade inför framtida arbetsmarknadspolitik och har också en väl underbyggd analys inför kommande satsningar inom Europeiska socialfondens programperiod ESF+ 2021-2027.

Förstudien var förankrad hos följande externa aktörer: Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet NNV Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun.


Kontakt: Projektledare Peter Lindow, telefon: 0435-390 00, e-post: peter.lindow@perstorp.se

Projektperiod: 2021-02-01 – 2021-10-31

Projektägare: Perstorps Kommun

Förstudien finansierades av Europeiska socialfonden.

EU-flagga

Senast uppdaterad: