Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Internationellt arbete
i Perstorps kommun

Fyll i beskrivning av bilden

Antagen i fullmäktige 2009-11-25 § 68

I vårt samhälle har de nationella, geografiska, ekonomiska och kulturella gränsskillnaderna mer och mer försvunnit. Denna globalisering leder till ständigt nya sätt att kommunicera och nya kontakter minskar avstånden mellan länder.

Företagens nationella marknader har blivit alltmer internationella. Människor från hela världens länder och kulturer möter varandra i vardagslivet och för unga människor är det naturligt att studera, arbeta och skapa nätverk världen över. Perstorps kommun behöver ett internationellt perspektiv för att möta framtidens utmaningar.

Syfte

Perstorps kommuns policy "Internationellt arbete" ska tydliggöra hur kommunen ska agera och arbeta för att utveckla Perstorp utifrån ett internationellt perspektiv. Arbetet ska främja förutsättningar för att;

 • Aktivt delta i EU- finansierade samarbetsprojekt.
 • Internationellt utbyte och perspektiv för att utveckla kommunens verksamheter, bolag, näringsliv, föreningar och organisationer.
 • via EU:s fonder och program stärka finansieringen i olika kommunala utvecklingsprojekt.


Kommunens internationella arbete ska skapa mervärde för medborgare och företag i Perstorp samt bidra till den internationella utvecklingen. Ny kunskap och nya erfarenheter ska berika och utveckla kommunens verksamheter.

Utmaningen

Perstorps kommuns invånare ska uppfatta att de ingår i och är en del av en global utveckling. Uppgiften för Perstorps kommun är att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som den nya internationella miljön kan ge.

Ett stärkt internationellt perspektiv och utbyte ger oss möjlighet att utveckla kommunens kärnverksamheter för både invånare och medarbetare. Kommunens utvecklingsprojekt ska alltid ha utgångspunkt i att stärka Perstorps Kommun som plats att bo, leva och verka på.

För Perstorps företagare medför internationaliseringen stora möjligheter till ökad innovations- och konkurrenskraft på en allt mer globaliserad marknad. För de lokala näringslivet är det därför angeläget att kommunen har ett positivt förhållningssätt till internationalisering. Även Perstorps rika kultur- och föreningslivs internationella engagemang kan, på ett värdefullt sätt, bidra till att utveckla det internationella arbetet.

Övergripande mål

Den internationella strategin skapar en gemensam plattform för Perstorps kommuns internationella arbete. Kommunens ledning uppmuntrar till internationella samarbeten. Prioriterade områden är utveckling av de kommunala verksamheterna samt näringslivsutveckling. De övergripande målen för Perstorps kommuns internationella arbete är att:

 • möjliggöra och utveckla den lokala arbetsmarknaden
 • främja internationellt utbyte för ett långsiktig och hållbart Perstorp
 • utveckla kommunens verksamheter och service

Genom att sträva mot de uppsatta målen ska kommunens internationella arbete leda till:

 • ökad samverkan med och mellan aktörer i näringsliv och föreningsliv där samverkan medför en tydlig nytta för aktörernas egna verksamheter och för Perstorp Kommuns invånare.
 • en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund.
 • en tydligare roll och profil för kommunen i nationella och internationella sammanhang

Arbetssätt

Behov och långsiktig nytta ska styra det internationella arbetet. Arbetet ska ses som en del av generella framtida investeringar och ska integreras som del av respektive förvaltnings och bolags verksamhetsplan. Genom kompetent personal, brett engagemang och en effektiv organisation kan Perstorps kommun hålla en hög standard i det internationella arbetet.

Vid behov av verksamhetsutveckling ska ansvariga förvaltningschefer alltid pröva externa finansieringsmöjligheter via exempelvis EU:s fonder och program.

Ansvar

Inom kommunen gäller följande ansvarsfördelning:

 • Kommunfullmäktige fattar beslut om den internationella policyn.
 • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Perstorps internationella policy följs samt fastställer riktlinjer för det internationella arbetet.
 • Nämnderna ansvarar för internationella frågor inom respektive områden i enlighet med den internationella policyn och interna riktlinjer.
 • Uppföljning och sammanställning av Perstorps internationella arbete genomförs av kommunens EU-strateg en gång per år och rapporteras till kommunstyrelsen.
 • Resultatet förmedlas även till kommunens företag, organisationer och enskilda för att öka möjligheterna till ny kunskap om det internationella arbetet.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

 

Senast uppdaterad: