Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Om larmet går

Folder "Om larmet går" - information till allmänhet i händelse av olycka på Perstorps Industripark.

Folder "Om larmet går" - information till allmänhet i händelse av olycka på Perstorps Industripark. Klicka på bilden för att ladda ner och läsa den i pdf-format.

Perstorp industriPark är en av Sydsveriges största industriella arbetsplatser. På området har det pågått industriproduktion i mer än 140 år. Inom industriparken arbetar omkring 1 500 personer inoim verksamheter som tillverkar polyalkoholer, formalin, katalysatorer, myrsyra, bindemedelssystem, plastdispersioner, syrgas och flera andra kvalificerade industriprodukter.

Det sker dagliga transporter till industriparken med diverse gods och kemikalier, varav många är farliga ämnen i någon bemärkelse till exempel klassade som brandfarliga eller giftiga.

En mindre del av det som transporteras ut från industriparken är farliga ämnen till exempelklassade som frätande. Sker en transportolycka utanför industriparken kan det komma att påverka personer nära olycksplatsen då eventuellt utsläpp av farliga ämnen kan ske och/eller brand uppstå.

Säkerheten är mycket viktig och transporter sker med tankbilar och järnvägstankvagnar tillverkade för transport av farliga ämnen. Dessa tål stor påfrestning vid en avkörning eller urspårning.

Säkerhetsarbete och säkerhetsmedvetenhet är den största ledstjärnan för samtliga verksamma på området.

Enligt lagstiftningen är kommunen skyldig att informera allmänheten om vilka risker som finns för olyckor och hur man skyddar sig vid en eventuell olycka. Tillsammans med företagen och kommunen ger räddningstjänsten därför ut en särskild folder med viktig information och kontaktuppgifter. Syftet med foldern är att upplysa om vilka olyckor som kan inträffa och hur du som invånare i så fall ska agera om så skulle ske.

Räddningstjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta planer för räddningsinsatser för företag som hanterar farliga ämnen. Dessa planer ska revideras vid behov och övas minst vart tredje år.
Räddningstjänsten ansvarar bland annat för tillsyn, rådgivning, insatsplanering, övning och utbildning gentemot de företag i Perstorps kommun som hanterar farliga ämnen vilka kan utgöra en risk för omgivningen om en allvarlig olycka skulle inträffa.

För ständig beredskap övar räddningstjänsten och företagen tillsammans.
Räddningstjänsten gör även regelbundna översyner och vidare utveckling av planer, material och utrustning som behövs för att kunna hantera eventuella olyckor. Man samverkar även med andra organisationer som sjukvård, polis och statliga myndigheter.

I Perstorps kommun finns en av sex nationella förstärkningsresurser för olyckor med farliga ämnen placerade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Det görs stora insatser för att minimera risken för olyckor och om det ändå sker står vi väl förberedda att, tillsammans med företagens egna resurser, skydda omgivningen från olyckan.

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976, påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till de så kallade Sevesodirektiven, vilka har implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen (1999:381) och förordningen (2015:236).

Tillsammans med flera myndigheter genomför Räddningstjänsten i Perstorp kontroller så att gällande säkerhetsbestämmelser följs.Information vid en olycka - ring 113 13

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Dit kan du ringa för att lämna eller få information dygnet runt. Om det är information som måste hanteras akut använder du nödnumret 112.
Vid samhällsstörningar, exempelvis större olyckor, får du uppdaterad information via Perstorps kommuns webbplats: www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Gaslarm kan höras utanför området

Det finns ett internt gaslarm, som kan höras utanför området. Om det finns fara för allmänheten varnas det via viktigt meddelande till allmänhe-ten, VMA.


Så varnas du vid en allvarlig olycka

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar eller annan allvarlig händelse eller störning i viktiga samhällsfunktioner sker kan du få veta det på flera olika sätt. Ett sätt är att ett informations- el-ler varningsmeddelande sänds ut via tv eller radio. Ett annat sätt är utomhusvarningssystemet (ljudsändare), vilket finns i Perstorps tätort och inne på industriparken.


Utomhusvarningssystemet - VMA
Utomhussignalen består av 7 sekunder långa sig-naler med 14 sekunders paus emellan. Signalen upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.
Signalen provas varje kvartal (var tredje månad). Det sker klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

SMS till personer

Den som begär VMA, viktigt meddelande till allmänheten, kan även begära att SMS skickas till mobiler som används i ett visst område för att varna och informera dessa personer.


Gör så här när larmet går eller om du hamnar i rök eller gasmoln:

  • Om du är ute, gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller gå in på www.krisinformation.se web, app eller sociala medier.
  • Avvakta instruktioner via radio, tv eller krisinformation.se
  • Tänk på vindriktningen och rör dig bort från olyckan genom att gå vinkelrätt mot vinden.

Senast uppdaterad: