Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tillämpningsregler för omsorg på obekväm arbetstid

Person som ritar på ett pappersark.

Vid behov av omsorg, utanför ordinarie tid finns Nattugglan. Nattugglan erbjuder omsorg för barn i förskola eller fritidshem (kan erbjudas till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år) under den tid på dygnet/veckan som ordinarie omsorg är stängd med undantag för storhelger. Läs mer om tillämpningsregler nedan

I Perstorps kommun har rektor ansvar för omsorg på obekväm arbetstid.
Skolchefen har det yttersta ansvaret.

Föreskrifterna omfattar omsorg på obekväm arbetstid

Föreskrifterna omfattar omsorg på obekväm arbetstid

Vid behov av omsorg, utanför ordinarie tid finns Nattugglan. Ansökan görs på särskild blankett.

Nattugglan erbjuder omsorg för barn i förskola eller fritidshem (kan erbjudas till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år) under den tiden på dygnet/veckan som ordinarie omsorg är stängd med undantag för storhelger. Nattugglan har öppet de tider det finns barn som är i behov av omsorg på:

 • kvällar - klockan 17:30-23:00
 • nätter - klockan 23:00-06:00
 • helger - klockan 06:00-23:00 samt barn med nattomsorg klockan 23:00-06:00

Barn med behov av nattomsorg lämnas senast 22:00.

Schematider ska vara inlämnade till Nattugglan senast två veckor i förväg för att få lämna på obekväm arbetstid.

Timanställda kan inte vara garanterade omsorg under de tider som sträcker sig utanför förskolornas/fritidshemmens ordinarie öppettider (06:30–17:30).

Då barnet har växelvis boende ska båda vårdnadshavares schematider lämnas in. Barnet har endast rätt till omsorg på Nattugglan då båda vårdnadshavarna arbetar på OB-tid enligt schema. Detta gäller oavsett hur vårdnadshavarna har valt att dela veckorna mellan sig.

Om vårdnadshavare, eller syskon, är sjuk eller vårdnadshavare är ledig har inte barnet rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Den längsta tiden ett barn får vistas på förskolan är 24 timmar i sträck, därefter skall barnet vara hemma 24 timmar innan nästa vistelse.

Om platsen inte nyttjas under 3 månader sägs platsen upp automatiskt. Vid nytt behov måste ny ansökan om plats inkomma.

Under kväll/natt innan storhelg samt storhelg som påsk, midsommar, jul och nyår erbjuds ej barnomsorg på Nattugglan.Avgifter

Avgiften betalas i förskott och förfallodag är i slutet av månaden. Avgiften för plats betalas alla månader, det vill säga tolv (12) månader/år. Frågor angående fakturan besvaras av administrativ assistent inom barnomsorgen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att kontrollera att rätt avgift debiteras och ska snarast anmäla eventuella avvikelser. Vid ändringar av inkomst eller schema skall nya uppgifter lämnas in till förskolan omgående.

Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i samverkan med Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnader mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske tre år bakåt i tiden.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushålls samlade bruttoinkomst. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn, men summan får inte överstiga taket i maxtaxan.

Perstorps kommun tillhandahåller inte blöjor. Detta betyder att vårdnadshavarna själva bistår med de blöjor barnet behöver under sin vistelsetid på Nattugglan.
Kommunen erbjuder inte heller skolskjuts.

Betalningspåminnelse skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en betalningspåminnelse går ut och betalning skall ske inom tio dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt inkassolagen. (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)).

Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen.

Om betalning inte sker efter att gäldenären har erhållit ett inkassokrav skal rättsliga åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift, samt arvode hos Kronofogdemyndigheten tillkommer gäldenären.

Vid upprepade betalningsförsummelser kan barnomsorgsplatsen komma att sägas upp.

Avgiftsgrundande inkomst skall lämnas:

 • Vid inskolningens start
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och annan ersättning i anslutning till anställning/näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning/sjukbidrag/aktivitetsersättning
 • Livränta
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga skattegrundande intäkter

Frånvaro såsom sjukdom eller semester innebär ingen reducering av avgiften. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas vid annat tillfälle. Avdrag från barnomsorgsavgiften görs för högst tio (10) inskolningsdagar.

Vid överflyttning mellan verksamheter görs inget avdrag. För barn som omfattas av allmän förskola och barn med behov av särskilt stöd, enligt skollagen tas avgift ut endast den del av verksamheten som överstiger 525 timmar/år.

Rätt att överklaga

Beslut som fattas på grundval av skollagen kan överklagas av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten.

Senast uppdaterad: