Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tillämpningsregler förskola

Person skriver i anteckningsbok.

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år, följer skolans terminer och erbjuds 3 timmar/dag, 5 dagar i veckan med vistelsetid 9-12. Läs mer nedan om gällande tillämpningsregler

I Perstorps kommun har rektorerna ansvar för förskolorna.
Skolchefen har det yttersta ansvaret.

Förskola

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag och ansvarar tillsammans för det pedagogiska arbetet. Förskollärare ansvarar för att undervisningen bedrivs utifrån målen i läroplanen för förskolan. Förskolan är till för barn i åldrarna 1–5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga, arbetssökande eller om särskilda skäl föreligger.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år, följer skolans terminer och erbjuds 3 timmar/dag, 5 dagar i veckan med vistelsetid 9–12. Detta innebär att alla barn i åldrarna 3–5 år har rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan motsvarande 15 timmar/vecka. (Reducering av avgift gäller ej juni, juli, augusti.)

Ansökan

Skriftlig ansökan till förskolan ska ske minst fyra månader innan plats önskas. I ansökan ska det framgå från vilket datum platsen önskas och under vilka tider barnet har behov av omsorg. Behovet styrks med intyg om sysselsättning exempelvis anställningsavtal, intyg från skola eller intyg från arbetsförmedlingen. För att beviljas plats skall behovet omfatta minst en månad.

Syskonförtur till specifik förskola erbjuds när plats finns.

Vistelsetider

Förskolornas ordinarie öppettider under vardagar är klockan 06.30-17.30. Variationer kan förekomma i öppettiderna efter schemalagda behov, dock inte tidigare än 5.30 eller senare än 18.30.

Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå ifrån vårdnadshavarens sysselsättningstid inklusive skälig restid. Det är den vårdnadshavare som börjar sin sysselsättning senast som lämnar barnet och den som slutar sin sysselsättning tidigast som hämtar barnet. Vid förändring av vistelsetiden skall nytt skriftligt schema lämnas 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Tillfälliga ändringar kan göras efter samråd med personalen.

Vid nattarbete får vårdnadshavares sovtid aldrig vara efter klockan 16.00.

Vid planerade schemalagda egenstudier får studietid förläggas utifrån dokument som styrker tiden. Vid självstudier som ej är planerade och schemalagda får studietid inte förläggas efter 16.00 måndag-torsdag och aldrig efter 14.00 på fredagar.
Hänsyn tas till studietakt.

Om inte schema och intyg som styrker sysselsättningen lämnas in kan platsen avslutas eller reduceras till 15 timmar enligt allmän förskola.

Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan under grundskolans terminer, omfattande 525 timmar/läsår. De 15 timmarna fördelas på alla veckans fem dagarna med vistelsetid 9–12.

Barn (som inte omfattas av allmän förskola) till föräldralediga och arbetssökande eller på grund av särskilda behov erbjuds plats 15 timmar i veckan, 3 timmar/dag, 9–12 och är avgiftsbelagd.

När vårdnadshavare har semester, sommarlov eller annan ledighet har barnet inte rätt till vistelse på förskolan.

Om vårdnadshavare/syskon är sjuka kan barnet lämnas på förskolan enligt abonnerade tider, det vill säga de vistelsetider barnet har enligt inlämnat schema. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på förskolan ansöks detta om, på särskild blankett.

Under vecka 28–31 och under jul och nyår cirka 2 veckor, är kommunens förskolor sammanslagna i Perstorps tätort. Sammanslagning kan även ske vid klämdagar. Inför sammanslagningar tillhandahåller förskolan en blankett gällande anmälan om omsorgsbehov och vistelsetider som ska lämnas till förskolan, senast utskrivet slutdatum på blanketten. Sker ändringar i vistelsetid eller omsorgsbehov efter det utsatta slutdatumet behöver vårdnadshavare kontakta berörd rektor eller tillförordnad ansvarig.

Om platsen inte nyttjas under en månads tid kan Perstorps kommun avsluta placeringen.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs skriftligt på särskild blankett och uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom tre månader skall betala avgift mellanliggande tid.

Kompetensutveckling/planeringsdagar för personal

Verksamheten håller stängt fyra (4) dagar varje år för kompetensutveckling. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds placering på annan förskola efter anmälan om behov till respektive rektor senast 3 veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Avgifter

Avgiften betalas i förskott och förfallodag är i slutet av månaden. Avgiften för plats betalas alla månader, d v s 12 månader/år. Frågor angående fakturan besvaras av administrativ assistent inom barnomsorgen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att kontrollera att rätt avgift debiteras och ska snarast anmäla eventuella avvikelser. Vid ändringar av inkomst eller schema skall nya uppgifter lämnas in till förskolan omgående.

Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i samverkan med Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnader mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske tre år bakåt i tiden.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushålls samlade bruttoinkomst. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn, men summan får inte överstiga taket i maxtaxan.

Perstorps kommun tillhandahåller inte blöjor. Detta betyder att vårdnadshavarna själva bistår med de blöjor barnet behöver under sin vistelsetid på förskolan.

Kommunen erbjuder inte heller skolskjuts.

Betalningspåminnelse skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en betalningspåminnelse går ut och betalning skall ske inom tio dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt inkassolagen. (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)).

Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen.

Om betalning inte sker efter att gäldenären har erhållit ett inkassokrav skal rättsliga åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift, samt arvode hos Kronofogdemyndigheten tillkommer gäldenären.

Vid upprepade betalningsförsummelser kan barnomsorgsplatsen komma att sägas upp.

Förnyad placering beviljas inte förrän skulden är reglerad.

Avgiftsgrundande inkomst skall lämnas:

 • Vid inskolningens start
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och annan ersättning i anslutning till anställning/näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning/sjukbidrag/aktivitetsersättning
 • Livränta
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga skattegrundande intäkter

Frånvaro såsom sjukdom eller semester innebär ingen reducering av avgiften. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas vid annat tillfälle. Avdrag från barnomsorgsavgiften görs för högst 10 inskolningsdagar.

Vid överflyttning mellan verksamheter görs inget avdrag. För barn som omfattas av allmän förskola och barn med behov av särskilt stöd, enligt skollagen tas avgift ut endast den del av verksamheten som överstiger 525 timmar/år.

Rätt att överklaga

Beslut som fattas på grundval av skollagen kan överklagas av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten.

Senast uppdaterad: