Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Energi- och klimatprogram

Bildcollage energi- och klimatprogram Perstorp

Perstorps kommuns energi- och klimatprogram gäller 2022-2030 och ska revideras 2025. Klicka på bilden för att ladda ner programmet i pdf-format.

Perstorps kommuns energi- och klimatprogram riktar sig huvudsakligen till kommunens nämnder och förvaltningar och ska användas som ett underlag i beslutsprocesser samt implementering av energi- och klimatarbetet i interna mål och planer. Programmet gäller 2022-2030 och ska revideras 2025.

Utöver denna primära målgrupp ska programmet även kunna användas av externa aktörer och kommunens medborgare som vill få en inblick i kommunens ställningstaganden och värdegrunder i energi- och klimatfrågor.
Den tidigare gällande energi- och klimatstrategin i Perstorps kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-09-22 ersätts av detta program som fullmäktige beslutade anta 2021-12-15.

 

Vision

Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och uppvärmning sker med förnyelsebara bränslen och energikällor. Energiförbrukningen är låg och kännetecknas av en effektiv användning av förnyelsebara energikällor.


Genom fysisk planering kan kommunen främja förnybar energiproduktion och effektivt energiutnyttjande genom den planering av markanvändning och bebyggelseutveckling som görs i översiktsplanen. Tätare bebyggelse kan exempelvis vara fördelaktigt för såväl främjandet av kollektivtrafiken som för möjligheten till fjärrvärmeanslutning. Vid detaljplanläggning kan terräng och väderstreck beaktas för att minska uppvärmningsbehovet av byggnader och möjligheten för solenergi på tak. I exploateringsavtal och markanvisningsavtal kan kommunen och byggherre komma överens om villkor för nya byggnader. Kommunen kan även genom sin planering av bil-, gång- och cykelvägar påverka valen av olika färdmedel och transportsätt.
Kommunorganisationen kan direkt styra den egna energianvändningen och miljöpåverkan i frågan om exempelvis upphandlingar, transporter, användandet av lokaler och drift av tekniska anläggningar. Även de kommunala bolagen har genom prissättning, policy och projekt en stor betydelse för hur energianvändningen utvecklas i kommunen.

Aktuella handlingar

Senast uppdaterad: