Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tillämpningsregler

Hand som med penna skriver på dokument

 Reviderade tillämpningsregler antagna av Barn och Utbildningsnämnden 2021-02-16, baserade på tidigare tillämpningsregler från 2015-01-14. Tillämpningsreglerna gäller från och med 2021-03-01.

I Perstorps kommun har rektorerna ansvar för förskolorna och fritidshemmen. Skolchefen har yttersta ansvaret i kommunen.

Föreskrifterna omfattar förskola och fritidshem

Förskola avser barn som inte går i skolan.

Fritidshem avser barn som går i skolan.

Förskola

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag och ansvarar tillsammans för det pedagogiska arbetet. Förskollärare ansvarar för att undervisningen bedrivs utifrån målen i läroplanen för förskolan. Förskolan är till för barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga, arbetssökande eller om särskilda skäl föreligger.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Barnet följer skolans terminer och erbjuds 3 timmar per dag, 5 dagar i veckan, med vistelsetid 9-12. Detta innebär att alla barn i åldrarna 3-5 år har rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan, motsvarande 15 timmar per vecka (reducering av avgift gäller inte juni, juli och augusti ).

Skolbarnomsorg/fritidshem

I fritidshem arbetar fritidspedagoger och barnskötare med barn från förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 6. Barnet är på fritidshemmet under den tid av dagen då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och då barnet inte är i skolan.

Feriefritidshem

Plats på fritidshem under skolloven eller enstaka dagar kan erhållas efter ansökan på särskild blankett.

Ansökan

Skriftlig ansökan till förskolan ska ske minst 4 månader innan plats önskas. I ansökan ska det framgå från vilket datum plats önskas och under vilka tider barnet har behov av omsorg. Behovet styrks med intyg om sysselsättning, exempelvis anställningsavtal, intyg från skola eller intyg från arbetsförmedlingen. För att beviljas plats skall behovet omfatta minst 1 månad.

Syskonförtur till specifik förskola erbjuds när plats finns.

Vistelsetider

Förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider under vardagar är klockan 06.30-17.30. Variationer kan förekomma i öppettiderna efter schemalagda behov, dock inte tidigare än 5.30 eller senare än 18.30

Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå ifrån vårdnadshavarens sysselsättningstid inklusive skälig restid. Det är den vårdnadshavare som börjar sin sysselsättning senast som lämnar barnet och den som slutar sin sysselsättning tidigast som hämtar barnet. Vid förändring av vistelsetiden skall nytt skriftligt schema lämnas 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Tillfälliga ändringar kan göras efter samråd med personalen.

Vid nattarbete får vårdnadshavares sovtid aldrig vara efter 16.00.

Vid självstudier får studietid aldrig förläggas efter 16.00 måndag-torsdag och aldrig efter 14.00 på fredagar.

Om inte schema och intyg som styrker sysselsättningen lämnas in kan platsen avslutas eller reduceras till 15 timmar enligt allmän förskola.

Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan, kl 9-12, måndag till fredag, och följer grundskolans terminer, omfattande 525 timmar per läsår.

Barn (som inte omfattas av allmän förskola) till föräldralediga och arbetssökande eller på grund av särskilda behov, erbjuds plats 15 timmar i veckan, måndag till fredag kl 9-12, och är avgiftsbelagd.

När vårdnadshavare har semester, sommarlov eller annan ledighet har barnet inte rätt till vistelse på förskolan. Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas på förskolan enligt schemats snitt tider. För att styrka omsorgsbehov kan vårdnadshavare behöva lämna läkarintyg,

Om platsen inte nyttjas kontinuerligt kan Perstorps kommun avsluta placeringen.

Under vecka 28-31 och under jul och nyår cirka 2 veckor, är kommunens förskolor sammanslagna på en förskola i Perstorps tätort. Sammanslagning kan även ske vid klämdagar.

Vid behov av omsorg, utanför ordinarie tid finns Nattugglan. Ansökan görs på särskild blankett.

Nattugglan erbjuder omsorg för barn i förskola eller fritidshem under den tid på dygnet/veckan som ordinarie omsorg är stängd, med undantag för storhelger. Nattugglan har öppet de tider det finns barn som är i behov av omsorg. Schematider skall vara inlämnade till Nattugglan 2 veckor i förväg för att få lämna på obekväm arbetstid. I den mån det finns möjlighet så kan man få omsorg med kortare varsel, men då endast om det finns personal som arbetar och/eller det är bemannat för att ta emot ett utökat barnantal.

Timanställda kan inte vara garanterade omsorg under de tider som sträcker sig utanför förskolornas/fritidshemmens ordinarie öppettider (6.30-17.30).

Den längsta tiden ett barn får vistas på förskolan är 24 timmar i sträck.

Då barnet har växelvis boende ska bägge föräldrarnas schematider lämnas in. Barnet har endast rätt till omsorg på Nattugglan då bägge föräldrarna arbetar på OB-tid enligt schema. Detta gäller oavsett hur föräldrarna har valt att dela veckorna mellan sig.

Under storhelger som påsk, midsommar, jul och nyår erbjuds ej barnomsorg på förskola eller Nattuggla.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs skriftligt på särskild blankett och uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom 3 månader skall betala avgift mellanliggande tid.

Kompetensutveckling/planeringsdagar för personal

Verksamheten håller stängt 3 dagar varje år för kompetensutveckling. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem efter ansökan på särskild blankett, senast 3 veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Avgifter

Avgiften betalas i förskott och förfallodag är i slutet av månaden. Avgiften för platsen betalas alla månader, dvs 12 månader per år. Frågor angående fakturan besvaras av administratör inom barnomsorgen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att kontrollera att rätt avgift debiteras och ska snarast anmäla eventuella avvikelser. Vid ändring av inkomst eller schema skall nya uppgifter lämnas in till förskolan omgående.

Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i samverkan med Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnader mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske 3 år bakåt i tiden.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushålls samlade bruttoinkomst. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn, men summan får inte överstiga taket i maxtaxan.

Perstorps kommun tillhandahåller inte blöjor. Detta betyder att vårdnadshavarna själva bistår med de blöjor barnet behöver under sin vistelsetid på förskolan.

Kommunen erbjuder inte heller skolskjuts.

Betalningspåminnelse skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en betalningspåminnelse går ut och betalning skall ske inom 10 dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt inkassolagen (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)).

Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen.

Om betalning inte sker efter att gäldenären har erhållit inkassokrav skall rättsliga åtgärder vidtas, i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift, samt arvode hos Kronofogdemyndigheten tillkommer gäldenären.

Vid upprepade betalningsförsummelser kan barnomsorgsplatsen komma att sägas upp.

Avgiftsgrundande inkomst skall lämnas:

 • vid inskolningens start
 • när familjens inkomst ändras
 • om familjeförhållandena ändras
 • efter begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och annan ersättning i anslutning till anställning/näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning/sjukbidrag/aktivitetsersättning
 • Livränta
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga skattegrundande intäkter

Frånvaro såsom sjukdom eller semester innebär ingen reducering av avgiften. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas vid annat tillfälle.

Avdrag från barnomsorgsavgiften görs för högst 10 inskolningsdagar. Vid överflyttning mellan verksamheter görs inget avdrag.

För barn som omfattas av allmän förskola och barn med behov av särskilt stöd, enligt skollagen, tas avgift ut endast den del av verksamheten som överstiger 525 timmar per år. För barn på fritidshem med behov av särskilt stöd, enligt skollagen, kan efter särskild behovsprövning avgiftsbefrias av rektor.

Rätt att överklaga

Beslut som fattas på grundval av skollagen kan överklagas av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten.

Senast uppdaterad:

Till toppen