Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Uppdaterad information kring barn som
avvikit från familjehemsplacering

Fyll i beskrivning av bilden

Med anledning av att barn avvikit i samband med en familjehemsplacering redovisar Perstorps kommun ärendets händelseförlopp utifrån fakta som kan delges.
Kommunen har inget ytterligare att kommentera i nuläget än det som framgår i infon nedan.


Det var den 10 juli som barnen avvek i samband med en familjehemsplacering. Barnen är asylsökande och saknar vårdnadshavare i Sverige. Mamman uppges vara avliden och pappan saknad. Barnen kom till Sverige i två omgångar.
Migrationsverket anvisade barnen till Perstorps kommun utifrån att de hade anknytning till kommunen. Socialförvaltningens bedömning under pågående utredning var att nätverksfamiljen inte kunde tillgodose barnens grundläggande behov utifrån barnens bästa och deras utveckling.

Nätverksfamiljehemmet informeras om att barnen ska omplaceras och instämmer i socialtjänstens beslut. I samband med att beslutet informerades ville nätverksfamiljen medverka vid omplaceringen till det nya familjehemmet.

Planerad flytt 190701 kunde inte genomföras på grund av att barnen inte kom till avtalad plats enligt överenskommelse med nätverksfamiljen. Socialsekreterare försökte vid flertalet tillfällen kontakta nätverksfamiljen utan framgång för att verkställa beslutet.

Socialnämnden beslutade 190702 att omedelbart omhänderta barnen enligt 6 § LVU för att kunna med hjälp av handräckning genomföra flytten till det nya familjehemmet. Polisen tillsammans med socialtjänsten genomför 190709 placeringen av barnen enligt begäran om handräckning av socialtjänsten. Beslutet verkställs. Vid placeringstillfället fanns det inga indikationer på att barnen skulle avvika.

Familjehemmet kontaktar 190710 socialtjänst och berättar att barnen avvikit. Socialtjänst ringer god man och nätverksfamiljen och informerar om att barnen avvikit. Socialtjänst kontaktar omgående polis (HR 5601-20190710-0284) och berättar att barnen avvikit varpå polisen aktivt söker efter barnen i kommunen. Socialtjänst kontaktar även Migrationsverket gällande att barnen avvikit. En tjänsteanteckning görs av Migrationsverket vid detta tillfälle.

Då barnen inte återfunnits informerar socialtjänsten 190719 Migrationsverket att barnen avvikit från sin placering. Migrationsverket bekräftar därefter att barnen registrerats som avvikna från mottagningsenheten i Kristianstad. Med anledning av avvikandet förs återigen samtal med polis och Migrationsverket. 190805 bekräftar både polis och Migrationsverket att barnen är registrerade som avvikna/efterlysta.

Migrationsverket bekräftar 190807 till socialtjänst att barnen är registrerade som avvikna/efterlysta (190710) och att Migrationsverket även fått detta bekräftat av polisens ledningscentral. Polisen bekräftar att barnen är i registrerade i registret WILMA. I samtal med Migrationsverket 190807 får socialtjänsten information om att barnens asylprocess är avbruten. Enligt Migrationsverket ska barnen, när de återfinns, hänvisas till Migrationsverket för ny ansökan om asyl.
Därefter beslutar Migrationsverket om ny anvisningskommun.

En rapport enligt Lex Sarah upprättades 190821. Inledningsvis har det inte bedömts föreligga något allvarligt missförhållande, därför har ingen Lex Sarah-anmälan gjorts till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i detta skede. Lex Sarah-rapporten utreds av en extern utredare i form av EY (tidigare Ernst&Young), för att klarlägga om det finns en uppenbar, konkret och påtaglig risk för ett ev. missförhållande avseende barnen.

Senast uppdaterad: