Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunstyrelsen sa ja - fullmäktige nästa
för frågan om fiber på landsbygden

När kommunstyrelsen träffades för sitt senaste sammanträde gällde ärende nummer ett samverkan om fiber. Votering krävdes innan Ks beslutat att godkänna samverkansavtalet. Nu går ärendet vidare till fullmäktige den 25 mars.

Sammanträde i kommunstyrelsen 11 mars 2020

Klicka på bilden för att läsa protokollet från sammanträdet i kommunstyrelsen den 11 mars.

Frågan om fiber utanför tätorten har hanterats aktivt av Perstorps kommun i enlighet med de nationella direktiven om marknadsdriven utbyggnad sedan 2017. Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2019 att avsätta 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling med fokus på bredbandsutbyggnad i form av fiber. Tanken är att kommunen bygger och äger kanalisationen.

Samverkansavtalet tecknas med företaget IP-Only. Företaget har meddelat att de har för avsikt att ta byggbeslut i samband med avtalsskrivande om samtliga beslut är på plats för att teckna avtal efter fullmäktiges sammanträde i mars månad. (Totalt har hittills 473 landsbygdshushåll tecknat avtal med IP-Only.)

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att föra fram ett eget yrkande. Partiet krävde "att en regelrätt upphandling istället ska genomföras där kommunen garanterar 100 procent anslutningsgrad av fastigheter på landsbygden, samt att åtagandet finansieras i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för fiberutbyggnad".

Kommunstyrelsens ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag till beslut (att godkänna samverkansavtal) mot socialdemokraternas yrkande vilket resulterade i att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärdes, genomfördes och utföll med fem röster (PF 3, M 1 och C 1) för arbetsutskottets förslag och fyra (S 2 och SD 2) för socialdemokraternas yrkande. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

- Det är bra att ärendet nu ska upp i fullmäktige. Vi kan inte tappa tid genom att börja om på nytt. Den föreslagna modellen är att kommunen äger och gräver kanalisationen. På så sätt äger vi vår egen infrastruktur, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).

Läs protokollet för kommunstyrelsesammanträdet 11 mars här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kort från kommunstyrelsens sammanträde kan också nämnas att Ks beslutade att:

  • godkänna genomförd statistisk kartläggning och behovsanalys mot segregation i Perstorps kommun.
  • godkänna framtagen Handlingsplan för förbättrad folkhälsa och inkludering inklusive arbetssätt och organisation.
  • till Migrationsverket anmäla att hela Perstorps kommun ska undantas enligt den nya EBO-lagstiftningen.
  • från anslaget för att motverka segregation, bevilja barn- och utbildningsnämnden
    1 050 000 kronor till att förstärka personalorganisationen på Centralskolan under år 2020 (Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för tidigare inlämnad motion.)
  • godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020.
  • anta den nya biblioteksplanen för Perstorps kommun 2020-2023
  • anta policy för hälsofrämjande arbete.

Noterbart från sammanträdet var att frågan om äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten också avgjordes efter votering. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit Postens tidigare lokaler på Blåbärsstigen vilka beräknas kosta 250 000 kronor mer på årsbasis (eller 190 000 kronor från första april som är den aktuella summan) än de nuvarande på Centralskolan. Socialdemokraterna yrkade på att kommunen utreder förutsättningarna att förvärva Blåbärsstigen 9 A istället för att sätta sig i ett avtalsförhållande med en extern fastighetsägare, samt att finansieringen av detta i så fall görs inom ramen för den investeringsbudget som fullmäktige beslutat om.
S hade också ett andrahandsyrkande i form av att man vill att en redovisning i kommunstyrelsen sker gällande tillkommande kommunala kostnader för iordningsställande av lokalen.

Efter proposition fann kommunstyrelsens ordförande att arbetsutskottets förslag vunnit, det vill säga att 190 000 kronor beviljas till täckande av ökade kostnader avseende ny lokal för fritidsgårdsverksamheten. Votering begärdes och utfördes och utföll med fem röster (PF 3, M 1 och C 1) för arbetsutskottets förslag och fyra (S 2 och SD 2) för socialdemokraternas båda yrkande. Pengarna tas från anslaget för oförutsedda kostnader år 2020.

Läs protokollet för kommunstyrelsesammanträdet 11 mars här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 mars

Senast uppdaterad: