Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige sammanträder i Karpen

Det var två månader sedan sist.
Men nu är det åter dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att sammanträda.
På ärendelistan den 29 januari står bland annat ny översiktsplan och revidering av livsmedelstaxa.

Kommunfullmäktige sammanträder 29 januari i lokalen Karpen på kommunhuset.

På det senaste sammanträdet onsdag 27 november beslutades om budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022. Läs protokollet från mötet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets första sammanträde (klockan 18:00 i lokalen Karpen på kommunhuset) inleds med allmänhetens frågestund där en fråga gällande prissättningen på Skånetrafiken ställts av Sven-Erik Sjöstrand som berättar om olika prishöjningar och "trixande" med biljettyper för att hitta det billigast priset. Sjöstrand riktar sin fråga till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF): "Har Perstorps kommun gjort någon analys över hur biljettpriset påverkar kommunen och avser du som KS-ordförande kontakta Skånetrafiken för att påtala missförhållandena som har drabbat många resenärer från vår kommun?".

Torgny Lindau skriver i sitt svar att han tackar för ytterst relevanta frågor och att han håller med om alla påståenden. Han skriver vidare att kommunen inte gjort någon analys hur biljettpriset påverkar kommunen. "Men jag har efterfrågat statistik från Skånetrafiken hur resandet såg ut innan zon- och biljettändringen", svarar Lindau som misstänker att resandet kan minska relaterat till höjda priser. "Gällande kontakt med Skånetrafiken har redan en sådan skett och sker fortlöpande. Skånetrafiken har haft samrådsmöten med kommunerna i Skåne där jag framfört missnöjet med den nya zonindelningen".
Kommunalrådet lovar också att hålla kontakten levande för att påverka gällande biljettsystem och priser som han tycker har drabbat Perstorp invånare.

Januarisammanträdet (se kallelsen här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fortsätter sedan med en interpellation från Socialdemokraterna ställd till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen tar upp en tidningsinsändare där det framgår att Centern inte avser medverka till en ombyggnad av kommunkontoret för beräknade 116 miljoner kronor. "Centern vill hellre se satsningar på mjuka frågor såsom omsorg och skola, satsningar som även prioriteras från Socialdemokraterna", skriver oppositionsråd Ronny Nilsson som för fram att Centern "verkar ha blivit totalt överkörda i majoritetens samarbete och att Centern verkar gå i otakt med sig själv". Interpellanten vill därför ha svar på frågorna:

  1. Är gällande budget och flerårsplaner enbart ett beslut från Perstorps Framtid?
  2. Har majoritetens övriga partier kört över Centern i förslaget till budget och flerårsplaner?
  3. Vet du om Centern bestämt sig för hur utvecklingen av Perstorp ska se ut och vad de vill satsa på, för man verkar inte vara överens inom partiet och vägen framåt?

Ärendelistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller vidare information från kommundirektör, nämnder styrelser och bolag som kortfattat berättar om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden. Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorps Näringslivs AB och Perstorp Fjärrvärme AB står på tur.

Beslutsärenden den 29 januari är:

  • Ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling. Perstorps nu gällande översiktsplan är från 2006. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till en ny översiktsplan daterad 2019-11-22 som bland annat innehåller förslag på byggnation av cirka 370 bostäder varav 330 i Perstorp. Resterande 40 föreslås fördelas på Ulvs, Häljalt, Oderljunga och Bälinge. Översiktsplanen innehåller även strategier för hantering av trafiken. Satsning på hållbara transportmedel som gång- och cykel, kollektivtrafik, elbil/elcykel föreslås. Strategin är också att utveckla kollektivstråk längs väg 108 och vidareutveckla stråken längs väg 24/Skånebanan och väg 24. Även hastighetssättning ses över.

  • Ansökan om förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån. Från Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse har det inkommit en begäran om förlängning av ett ränte- och amorteringsfritt lån på 630 000 kronor till 2022-12-31 vilken fullmäktige föreslås godkänna.

  • Söderåsens Miljöförbund - Information om negativt resultat. Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har skickat information om att det finns en risk att förbundet redovisar negativt resultat avseende flerårsbudgeten för 2021-2022 och framöver. Direktionen föreslår därför att medlemskommunerna tar beslut om en höjning av det årliga medlemsbidraget med 6 kronor till 138 kronor/invånare för 2020. Direktionen föreslår dessutom en ytterligare höjning med 12 kronor till 150 kronor/invånare för 2021. Från 2022 ska medlemsbidraget räknas upp enligt SKL.s prisindex för kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet.

  • Revidering av livsmedelstaxa. Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har tagit fram ett förslag på ändringar i taxan vilken i huvudsak innebär att hänvisningar och begrepp tas bort och ersätts med andra. Istället för en som tidigare fast avgift sker nu debitering i efterskott (genom timavgift) för faktisk nerlag tid. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna förslaget på ny taxa som börjar gälla från 2020-02-01.

Senast uppdaterad: