Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med information och beslut

Kommunfullmäktige träffades på onsdagskvällen för det första "riktiga" samanträdet den här mandatperioden. Mötet avklarades på under timmen.

Kommunfullmäktige 26 oktober

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen att notera delårsrapporten för 2022. Nästa fullmäktige är den 30 november.

Mötet inleddes med allmänhetens frågestund men ingen fråga hade inkommit varpå information från nämnder, styrelser och kommundirektör tog vid.

Från respektive genomgång kan nämnas:

Kommunstyrelsen:
Ronny Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande: Jag håller på att avveckla mitt vanliga jobb och tillträder som politiker på heltid från måndag 31 oktober. Vad som hänt är att kommundirektören och jag fick en genomgång av polisens trygghetsmätning. Det invånarna i centrala delarna haft synpunkter på är nedskräpning, missbruk och buskörning med moped och motorcykel. Dessutom upplevs trygghetskänslan utomhus inte som den bästa. I övriga delar av kommunen finns synpunkter på nedskräpning och bilar som kör för fort. På landsbygden upplevs oro för inbrott och missnöje med polisens arbete. Trygghetsrådet kommer titta närmare på dessa frågor. Kan också nämna att vi har en flygplats vi är delägare i Ängelholm som gör stora framsteg när det handlar om att vara klimatneutral. Ängelholm är en av bara fyrtionio flygplatser i hela världen som gör det som Ängelholm. Kan också nämna att vår kommundirektör är aktuell för jobb på annan ort. Vi har börjat titta på hur göra med rekrytering där vi framöver kommer involvera majoritet och opposition. Avslutningsvis kommer vi efter nästa kommunstyrelsen den 16 november ha en dragning där vi går igenom förutsättningar för budget 23 där förutsättningarna förändrats väsentligt. Något som gäller för alla kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden:
Marie Gärdby: (C), ordförande: Tänker prata om Salsa vilket är det korrigerade värde som Skolverket använder när de plockar fram statistik. Finns en del faktorer vi inte kan rå på när det gäller måluppfyllelse, till exempel föräldrars utbildningsnivå, om man är invandrad eller om man är pojke eller flicka. När det gäller Salsavärdet presterar kommunen över måluppfyllelse vilket innebär att vår personal gör ett jättejobb. Jag vill också säga något om interkommunal ersättning. Vi betalar för plats på skola i annan kommun. Idag ser vi att vi tappar grundskolelever från årkurs fyra. Såklart trist vi tappar till annan kommun men det vi samtidigt kan se är att antal elever i årkurs sju är färre. Satsningen med HIF på fotbollsprogram på CT har gett resultat. Färre elever lämnar oss för liknade verksamhet i andra kommuner. Vi har även gymnasieelever som av olika anledningar behöver gå ett fjärde år vilket också innebär extra kostnader. Totalt handlar det om stora pengar i systemet. Är pengar som rinner iväg som vi ogärna vill ska rinna iväg. Vi tittar på vad vi kan göra annorlunda. Slutligen vill jag nämna ett samarbete vi har med Länsstyrelsen kring barn och ungas uppväxtvillkor med fokus på att stötta föräldrar.

Överförmyndarnämnden:
Ann-Christine Sandell (M), ordförande ÖFN: är en myndighetsnämnd där fyra kommuner samarbetar. Uppdraget kommer från staten där det gäller att skydda samhällets svagaste individer. ÖFN jobbar bland annat med att säkra upp tillgången på ställföreträdare. Finns olika typer av ställföreträdare, förmyndare, gode män och förvaltare tillsätts av tingsrätten. För att få en god man eller förvaltare krävs läkarintyg.
Länsstyrelsen inspekterar årligen Överförmyndarnämndens verksamhet så man säkerställer att verksamheten bedrivs rätt. Det är snart dags för vår.

Kommundirektören:
Ulf Bengtsson: Börjar med att komplettera Ann-Christines information med att nämna att Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd och så vist ordnad att Perstorp är ordförande. Vidare pågår budgetarbetet för fullt. Vi ser också över de kommunövergripande målen och på gång är även den sedvanliga förtroendemannautbildningen. Vi ska även ta fram en utbildningsserie för hela mandatperioden tillsammans med gruppledarna. Vidare förs en tät dialog kring rekrytering av ny socialchef. Har fem till sex intressanta kandidater som ska intervjuas.
Själv går jag vidare till att bli kommundirektör i Hässleholm. Skulle därför vilja göra en fördjupad dragning på nästa fullmäktige den 30 november vad som gjorts i Perstorp.

Beslutsärenden:

Delårsbokslut
Prognosen för delårsbokslutet är 29,2 miljoner kronor för koncernen varav kommunens del
motsvarar 23,7 miljoner kronor. Kommunens prognos är 10,2 miljoner kronor högre än budgeterat resultat om 13,5 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar generellt sett en budget i balans även om merparten börjar märka av prisökningar inom verksamheterna. Detta är något som oroar verksamheterna inför kommande år.
Barn och utbildningsnämnden prognostiserar dock ett fortsatt underskott om en miljon kronor vilket är en halv miljon kronor bättre jämfört med tertial ett. Genomlysning av vuxenutbildning är genomförd
och inarbetas. Utvecklingen av verksamheten fortsätter att följas upp då de
åtgärder som genomförts inte är tillräckliga för budget i balans. I samband med höstens
gymnasieantagning ökade kostnaderna då fler har valt att gå om ett år av sina studier vilket också bidragit till ett fortsatt underskott.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fortsatt följa barn och utbildningsnämndens hantering av vuxenutbildningens verksamhet, samt att notera redovisningen.

Så gick snacket:

Ronny Nilsson (S): Kan nöjt konstatera å allas vägnar att vi har ett gott resultat på väg fram. Det är av
yttersta vikt att vi gör ett bra resultat och har det med oss in i 2023. Det blir en utmaning att få till en vettig budget för 2023 så tack till alla inblandade som bidragit till resultatet.

Charlotta Wendt (ViP): Har ett par frågor, kan vi få en dragning vad gäller Österbo? Den andra frågan gäller fiberutbyggnaden. Är vi i mål eller?

Sven-Erik Sjöstrand (V): Trodde vi skulle haft en dragning av ekonomichefen kring delårsrapporten men nu är det som det är. Har också frågor likt Charlotta Wendt kring Österbo. Har alla beslut fattas och vad kommer utbyggnaden att kosta. Marie, du var inne på gymnasiestudier. Hur många är det som gått om eller varför har man bytt?
Vill även beröra att kommunen idag får ganska många statsbidrag och frågan är om kommer vi behålla dessa i framtiden? Det står också lite i texten att man i Perstorp går mot ökad trångboddhet. Tycker det är ett problem för Perstorp. Ett mål som Perstorp har är att barn och unga ska få växa upp i tryggmiljö. Tycker det är anmärkningsvärt att det inte står något om det.

Marie Gärdby (C): Vi håller på titta över vad kan söka mer för statsmedel och tittar på besparingar, samordningsvinster för att få verksamheten att gå runt. När det gäller gymnasiet har vi 105 elever som går ett på gymnasiet, 23 av dem är överåriga. Årskurs två på gymnasiet är det färre. Ungefär en femtedel av våra elever kör ett fjärde år på gymnasiet. Vad görs åt att våra barn ska har en trygg uppväxtmiljö? Det här är en fråga som berör oss alla, inte bara politiker utan hela civilsamhället. Vi måste hjälpas åt som samhälle.

Patrik Ströbäck (M): För de första vill jag från den avgångna majoriteten säga att jag är är nöjd med resultatet. Det behöver vi, precis som Ronny var inne på. När det gäller Österbo kanske det inte direkt har med delårsrapporten att göra men en tjänstemannagrupp tittar på vad det kan kosta för att få det löst med utbyggnaden. Fiber var det också fråga om. Projektet är färdigt. Blir cirka två miljoner över. Kan också tycka att den som hållit i projektet kan redovisa siffror.

Sven-Erik Sjöstrand: Bra att ni jobbar och för upp barnens uppväxtvillkor på varje nämndssammanträde. Barnen är de viktigaste vi har. Viktigt att kommunen satsar på utbildningsfrågor för barnen. En annan stor utmaning är pensionerna.

Charlotta Wendt: Tack för svaren om Österbo. Saknar fortfarande svar om fiber. Finns fortfarande hushåll kvar i Perstorp som saknar det men som vill ha. Vi snubblar inte på mållinjen, vi snubblar halvvägs till mållinjen.

Marie Gärdby: Vi har ett flerlärarsystem på mellanstadiet där fler lärare kan hjälpa alla elever så de kan nå så långt det bara kan. Men det tar tid. Vi måste ha tålamod vilket vi politiker inte alltid har.

Ronny Nilsson: Fiber kommenterar jag inte men en genomgång av den ansvariga tjänstemannen på kommande kommunstyrelsen ska absolut ske. Är jag lika intresserad av som du Lotta. När det gäller pensioner så blir det kostnadsökningar på cirka 20-21 miljoner. Blir påverkan på alla kommuner oberoende hur stora de är. Slår lika hårt procentuellt på den kommunala budgeten. Pengar behöver till viss del hittas. Blir genomgångar på det här den 16 november. Vi har utmaningar helt klart.

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Håkan Engström (S), ordförande: Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen kommer uppnås. Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsrapporten. Vad gäller verksamhetsområden kan revisorerna inte bedöma resultatet i delårsrapporten då det saknas en samlad redovisning av utfallet.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutade notera rapporten

Förslag på sammanträdesdagar
Beslut: Bifall till förslag och mötestider. Fullmäktige beslutade också att allmänhetens frågestund genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.

Årsredovisning AV Media Skåne
Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja direktionen i AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Årsredovisning Samordningsförbundet NNV Skåne
Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen, samt att bevilja direktionen i Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Kommunfullmäktige hanterade även två motioner:
Håkan Abrahamsson (M) kommunfullmäktiges ordförande:
- Ska bara notera att de har inkommit. De behandlas sedan i den kommunala administrationen

Motionerna är ställda av Anders Jelander och handlar om motion om underhåll i Uggleskogen och
motion om odlingsprojekt på grönytan intill parkering på Tjäderstigen.

Ärendelistan innehöll även avsägelser från ledamöter och ersättare:

Tomas Hammarsten (PF) från samtliga uppdrag.
- Fyllnadsval sker där. När det gäller fyllnadsval så sker en uppräkning från Länsstyrelsen som meddelar oss vilken det blir, förklarade Håkan Abrahamsson som i rask takt sedan fortsatte med att informera att Ann-Louise Tuschel och Gunilla Wouda båda SD lämnat in avsägelser som också bifölls

- Kommunfullmäktiges andra möte avklarades på nästan på timmen exakt, avslutade Håkan Abrahamsson.

Nästa gång ledamöterna träffas är den 30 november.

Senast uppdaterad: