Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med beslut om omprioriteringar

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällens sammanträde att godkänna förslagen på omprioriteringar i investeringsbudget och planen för 2021-23.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau har ordet under kommunfullmäktiges sammanträde 24 mars.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau har ordet under kommunfullmäktiges sammanträde 24 mars. Kommunfullmäktiges presidie på plats i Ugglehemmet medan ledamöterna deltog digitalt via programmet Netpublicator.

Sammanträdet inleddes efter upprop med en ajournering då en av ledamöterna hade tekniska problem men det löstes och mötet återupptogs med att kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) gav en kort rapport om covid-19 sitiationen i kommunen.

Se sammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Det stora nu är vaccinationsfrågan. Det kan inte undgått ha någon. Just nu har det mesta gått på paus men vi är färdiga med särskilda boenden och håller på med hemtjänst och brukare samt LSS och medarbetare där. Vårt arbete följer folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut. Vi har vaccinerat de volymer vi har och förhåller oss till det. Vi får de volymer vi ska ha. Totalt har 492 har fått första dosen och 236 är fullvaccinerade. Nu inväntar vi riktlinjer hur vi ska hantera Astras vaccin, berättade Maria Andersson

Vidare informerade socialnämndens ordförande Jenny Delén bland annat om den planerade ombyggnaden av Österbo med anledning av att Ybbåsen framöver inte längre ska användas.

- Socialnämnden har ställt sig bakom en inriktning där en flygel med 18 lägenheter byggs med möjlighet att bygga ytterligare 18 lägenheter.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors berättade därefter om att digitaliseringsarbete pågår för fullt och att det är mycket som händer på byggnadskontoret i form av exempelvis broras, Centraskolans och Österbos tillbyggnader. Han nämnde också pågående inblandning i Centrumhuset, fritidsbostäder vid Gustavsborg, utveckling av Esabvallen och nya bostäder vid Jeans Damm och Svampvägen.
- Jag vill också nämna att det seglar upp intresse för vindkraft. Lär säkert bli diskussion för vindkraftens vara eller inte vara. Byggnadsnämnden även inblandad i barn ungas uppväxtsvillkor tillsammans med socialchefen. Dessutom har Perstorp har blivit intressant för byggföretag. Tror vi kan se fram mot en bra utveckling för vår kommun.

Från avdelning informationen från nämnder och styrelser kan också nämnas att kultur och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson (M)berättade att kultur och fritidsförvaltningen ställer sig bakom en ny bubbelpool på Ugglebadet.

- Men Ugglebadet dras inte helt oväntat med ett prognostiserat underskott. En handlingsplan hur vi ska komma till rätta med det är under bearbetning.

Från Perstorp Näringslivs AB:s horisont berättade ordföranden Lennart Johansson (PF) att den stora saken är ombyggnationen av Poppeln 13 som numera kallas Centrumhuset.

- Arbetet flyter på som det ska. Det som vi varit oroliga för med asbest blev infriat men det har hanterats som det ska. Vidare har VD fått uppdrag att titta närmare på om bed&breakfast-verksamheten utmed väg 21 kan utvecklas.

Beslutsärenden var:

  • Uppföljning intern kontroll 2020 - samtliga nämnder samt interna kontrollplaner för 2021 - samtliga nämnder.

- Det är bra kontrollverktyg för alla våra nämnder och verksamheter. Är glädjande hur det presenteras. Är bra vi får följsamhet i det här. Känner mig trygg i det, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)


Skärmdump - Ändringar i investeringsram och plan.

Ändringar i investeringsram och plan har beslutats för att frigöra pengar till att täcka kostnaderna för broar som behöver omedelbar reparation.

  • Omprioritering investeringsram på grund av broreparationer (Se bild ovan). En första preliminär kostnadsberäkning uppgår till 14 miljoner kronor. Genom att göra omprioriteringar i beslutad investeringsram och vissa justeringar mellan åren 2021-2024 kan 13,7 miljoner kronor hanteras utan att ytterligare lån eller investeringsram behöver göras.

- Rör sig om tre broar. Dels den som rasade på Gustavsborgsvägen och dels den som renoveras på Bruksvägen. Dessutom behöver bron vid utfarten vid ICA och Bäckstugan på Oderljungavägen åtgärdas, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Socialdemokraternas Ronny Nilsson höll med om att det är svårt att ta höjd för liknande händelser och att förvaltningen att gjort ett bra jobb med att hitta lösningar på omprioriteringar.

- Men ändå är Socialdemokraterna av uppfattningen att förvaltningen och ekonomichefen får ta ett varv till på detta då vi har stora investeringar. S är idag inte beredd på att gå vidare med att gå vidare med en ökad belåning. Vi yrkar avslag och yrkar istället på att ge ekonomichefen i uppdrag att senast i juni återkomma med ytterligare omprioriteringar eller besparingar utan ökad upplåning. hitta lösningar på att hitta pengar utan ökad upplåning.

Efter votering som slutade med siffrorna 18-17 i favör för kommunstyrelsens förslag beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslagen på omprioriteringar i investeringsbudget och planen för 2022-23 plus höja kommunens upplåningsnivå med tre miljoner kronor från 40 miljoner till 43 miljoner kronor om behov föreligger.

Sista beslutsärendet för kvällen gällde taxa för byggmätare. Kommunfullmäktige beslutade att anta taxan, 1340 kronor exklusive moms per enhet, och att den ska börja gälla omdelbart.

- Det är en taxa som varje kommun måste ha. Vi är enda NSVA-kommun som inte har den, berättade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau. Byggmätaren mäter hur mycket vatten entreprenörer använder vid viss entreprenad.

Avslutningsvis noterades att en motion från Sverigedemokraterna om ändring av översiktsplan gällande vindkraftverk inkommit plus att ett fyllnadsval, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, gjordes.

Läs protokollet från sammanträdet den 24 mars här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa gång kommunfullmäktige träffas är den 28 april.

Senast uppdaterad: