Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med voteringar och återremisser

April månads sammanträde i kommunfullmäktige blev en lång historia (nästan fyra timmar) med mycket information, debattinlägg, återremisser och voteringar samt beslut om ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige sammanträde i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 26 april 2023.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde avtackades två av kommunens revisorer, Kjell Hall och Lars-Inge Sjöholm. Nästa sammanträde är den 24 maj.

Ärendelistan innehöll förutom information från kommundirektören även allmänhetens frågestund (ingen frågan hade inkommit), information från barn- och utbildningsnämnden samt kultur och fritid.

Men sammanträdet inleddes med en avtackning av två av kommunens revisorer: Kjell Hall och Lars-Inge Sjöholm. Den sistnämnda har för övrigt varit revisor i hela tjugo års tid.

- Vi tackar dem för deras förtjänstfulla och oerhört viktiga arbete, sa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M)

Rickard Lövgren, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden samt kultur och fritid berättade därefter bland annat om styrkedjan där allt hänger i hop. Från barn och elever till kommunfullmäktige. Han förklarade hur organisationen är uppbyggd med sju förskolor, tre rektorsområden, vuxenutbildning samt Lillarydsverkstaden och att skollagen styr.

- Alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar ska ges likvärdighet i skolan. Alla har inte alla förustättningar. Därför hjälper man till och skapar förutsättning genom att ta bort hinder, sa Rickard och nämnde vidare att:
- Vi har elever som trivs i skolan. När det gäller elever i årskurs fem svarar de högst i Sverige på den Skolenkät som går ut.Resultaten är nästan lika bra i årskurs 8. Jag tänker att vi levererar.

Om kommande utmaningar bverättade han:

- Vi har ett utökat antal barn som behöver stöd. Inte unikt för Perstorps utan ett fenomen för hela riket. Vuxenutbildningen har en lokalsituation som inte är optimal. Stort spann i fritidsverksamheten, interkommunal ersättning samt beroende av statsbidrag.

- Att prata väl om skolan är att hjälpa skolan, sa han också. Viktigt att det är faktabserat och inte känslobaserat.

Rickard fortsatte därefter att berätta om verksamheten inom kultur och fritid. Perstorp är en rätt föreningstät kommun, cirka 52 stytcken (varav två nya. en motocross och scouterna).

- Ugglebadet är ett starkt varumärke och symbol för Perstorp och något man känner till i hela Skåne. Vi har fantastiska anläggningar och hallar i Perstorp med hög beläggning. De är unikt att vi har nolltaxa. Vi erbjuder dessutom gratis bad till alla barn bosatta i Perstorp grats bad under utomhussäsongen.

Rickard berättade också om fritidsgårdens flytt till Centrumhuset och att Kulturskolanhar ett stort utbud.

- Dessutom har vi ett biblioteket som är en serviceinrättning.

- Vi har märkt av att spontanidrotten ökar. Är ett antal barn som spelar fotboll eller basket på torget. Vi ska ta och fundera på hur vi kan utveckla det spontana. All rörelse är positiv.

När det gäller föreningslivet har föreningsbidraget utökats och samarbeten med Leader och RF Sisu samt en nybildad tvärsektoriell arbetsgrupp.

- Hur kan vi tillsammans arbete för att få ett mer aktivt föreningsliv i Perstorp?

- Vi arbetar nu aktivt för att få båda genusperspektiven attraktivt. Det ska vara lika attraktivt för båda könen.Med fritidsgårdens flytt ser jag en omstart en nystart och en fantastiskt möjlighet.

- Tycker dessutom man ska vara otroligt stolt över Kulturskolan i Perstorp. Finns idag nästan inga begränsningar på vilka instrument man kan spela tack vare digitala möjligheter med lärarra på andra orter.

Efter Rickard var det kommundirektör Elin Asks tur att informera:

- Vi har haft en företagarfrukost där det bland annat informerades om att vi från i höst satsar på ung entrprenörskap för personer 19-25 år som får gå utbildningar, stärka samarbetsförmågan och krativitet. Vi hade också med oss Jeanette Junge från Leader östra Skåne som berättade om vilka möjligheter det finns att söka medel till projekt. Roligt är det också att vår arbetsmarkansenhet har nominerats som bästa landbygsprojekt i kategorin inkludering för projekt GåGåGå. Vidare kommer Ronny Nilsson och jag vara med i det regionala rådet för krisberedskap den 8 maj. Det handlar om att stärka samverkan kring samhällsstörningar och ytterst om det skulle bli krig. Till sist vill jag flagga för en ny e-tjänst som plan- och bygg har när det gäller ansökningar för bygglov. Den 9 maj blir det ett informationstillfälle i Centrumhuset då personal från plan- och bygg och kundstjänst är på plats för att berätta mer om den digitala tjänsten.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg tog sedan över mikrofonen och informerade om årsedovisningen 2022.

- Tyvärr såg vi en minskning i befolkningen förra året vilket kan kopplas till att folk börjar flytta tillbaka till städerna igen efter pandemin och att dödligheten ökar något. Arbetslösheten är fortsatt hög men det positiva är att den sjunker.

- Vidare ser vi kostandsökningar på grund av konjukturen. Den största utmaningen är att kostnaderna ökar i högre takt än intäkterna. Charlotte nämnde också att budgetföljsamheten generellt är god och att ekonomi och verksamhet hänger ihop.

- Det behöver vara i en jämn balans.


Beslutsärenden var:

Anmälningsärenden:

  • Meddelanden: Uppförljning av granskningar (Granskning av socialnämndens ledning och styrning av LSS-verksamheten, 2019) samt (Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen , 2021)
  • Redovisning av motioner under beredning: Fixar-Malte (inkom 2022-08-19), Schemaläggning (2022-12-09) samt Näringslivschef i kommunens ledningsgrupp (2023-03-14).
  • Motion inom hemtjänsten. Från Sverigedemokraternas ledamot Emilia Sandel Eskilandersson har en motion inlämnats daterad 2023-03-12. Innehållet har huvudrubriken Svenska som språkkrav inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Motionären föreslår kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och berörd nämnd i uppdrag att införa språkkrav för all nyanställning samt att ge kommunstyrelsen och berörd nämnd i uppdrag att säkerställa språkkrav i svenska för befintlig personal.


Nästa gång kommunfullmäktige träffas för sammanträde är den 24 maj.

Senast uppdaterad: