Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med kommuninformation och debatt kring ägardirektiv

Kommunfullmäktiges ledamöter och åhörare fick på februarisammanträdet lära sig mer om hur kommunens arbete är uppbyggt i samband med information av tf kommundirektör, vd:n på Perstorps Bostäder och förvaltingschefen på teknik och service.

Utdelning av blommor till ledamöter från den gångna mandatperioden i kommunfullmäktige

Personer som fullgjort sitt demokratiska uppdrag avtackades på kommunfullmäktige med blommor och applåder.

Kvällen inleddes med avtackning av personer som haft politiska uppdrag men som för att citera kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson: "Fullgjort sitt demokratiska uppdrag i Perstorps kommun".
Personerna fick varsin blomsterbukett som delades ut av kommunfullmäktiges presidium plus att de fick en rungande applåd av ledamöter och åhörare på plats.

Själva sammanträdet öppnades därefter med allmänhetens frågestund där kommunfullmäktiges ordförande och namngivna ledamöter svarade på en inkommen fråga.

Därefter informerade tf kommundirektör Elin Ask om vad en kommundirektör gör och vad uppdraget är. Hon berättade även om kommunstyrelsen och hur kommunledningen är organiserad. Alexander Hovander, förvaltningschef för teknik och service förklarade hur verksamheten bedrivs och vad den innehåller. Henry Roos, vd för Perstorps Bostäder och Perstorp Näringsliv berättade i sin tur bland annat om bolagens verksamhet, mål, utmaningar och ägardirektiv.

Efter den gemensamma kommuninformationen berättade Elin Ask om några punkter från hennes horisont som tf kommundirektör:

- Vi har haft en uppstart på trygghetsrådet där samtal förs med bland andra polisen. Vidare har ekonomin inom Söderåsens Miljöförbund diskuterats sedan Bjuvs utträde. Vi har även fått resultatet en genomförd medarbetarenkät vilken hade en svarsfrekvens på 75,5 procent.

Februarimånads beslutsärenden var:

 • Revidering av riktlinjer gällande kommunövergripande mål och målstyrningssystem.
  - Tydliga mål är viktigt för den framtida utvecklingen av Perstorp, sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

 • Uppdatering av kommunövergripande mål och målstyrningssystem.
  - Beslutet blev enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa kommunlövergripande mål samt att uppdra åt kommunstyreslen att ta framn kommunövergripande indikatorer.

 • Intern kontroll uppföljning 2022 - samtliga nämnder.
  - Beslut blev enligt kommunstyrelsens förslag

 • Intern kontroll 2023 - samtliga nämnder.
  - Beslut blev enligt kommunstyrelsen förslag att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2023 till kommunfullmäktige och revisionen.

 • Inriktningsbeslut ekonomiska ramar budget 2024: beslut enligt kommunstyrelsens förslag att nämnder och styrelsen ska inkomma med förslag senast den 7 april på åtgärder och behov tillsammans med en konsekvensanalys avseende förslag till ekonomisk drifts- och investeringsram.
  - Viktigt är att återhållsamhet gäller. Det är tuffa tider och då är det inte läge att göra förändringar som innebär ökade kostnader, sa Charlotta Wendt (ViP)
  - Delar Lottas uppfattning. Det är återhållsamhet som gäller och det är därför vi ledamöter i fullmäktige tillsammans ska se över vad som kan göras och hur. Det gör vi gemensamt en heldag i april, sa Ronny Nilsson och tillade:
  - Den där puckeln det pratats om ser ut att bli mer långvarig. Det är gott om ekonomiska utmaningar framöver och vi behöver se över det här tillsammans. Ska kommunen nå ett nollresultat behöver 15 miljoner kronor sparas vilket motsvarar en skattehöjning på en krona .
  Marie Gärdby (C) höll också med och hoppas att lösningar "utanför boxen" kan vara vägen framåt till en ekonomi i balans utan större besparingar.
  - Vi får hitta en väg tillsammans. Men helt klart är att kärnverksamheter påverkas av beslut vi fattar. Därför är det med extremt tungt hjärta jag yrkar bifall till förslaget.


 • Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
  - Vi i Perstorp väljer att inte delta i beslutet, sa Charlotta Wendt.
  - Tycker att man som politiker ska ta ansvar och delta i beslut. Antingen yrkar man bifall eller avslag, sa Ronny Nilsson.
  - Har jag inte all fakta för att ta ett sakligt beslut, det är varför-frågorna man vill ha svar på, då väljer jag att inte delta i beslut, svarade Charlotta Wendt.
  - Jag tycker också man ska få ha möjligheten att inte delta i beslut. Det är en fråga om yttrandefrihet. Även vi i Vänsterpartiet väljer att inte delta i det här beslutet något vi beslutat demokratiskt på ett medlemsmöte sa Sven-Erik Sjöstrand.
  - Jag tycker ägardirektiven är bra och att de ändringar som är gjorda är tydligt markerade och vd:n har även varit ute och berättat så jag yrkar bifall, sa Patrik Ströbäck (M).
Innan kommunfullmäktiges ordförande förklarade sammanträde avslutat genomfördes också ett antal valärenden.Nästa gång ledamöterna i kommunfullmäktige träffas är den 29 mars.

Senast uppdaterad: