Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige beslutade bevilja nämnder och styrelser ansvarsfrihet. Dessutom berättade kommunens ekonomichef om årsredovisningen 2021 och kommande utmaningar.
Se där: ett axplock från april månads sammanträde i kommunfullmäktige som för ovanlighetens skull hölls i Munka Folkhögskolas lokaler.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg redogör för årsredovisningen på kommunfullmäktige 27 april

Ekonomichef Charlotte Gillsberg förklarade siffror och innehåll i årsredovisningen på kommunfullmäktige 27 april.

Kommunfullmäktige inleddes med allmänhetens frågestund. En fråga gällande kostnader för kvartetet Enen och en fråga gällande användande av integrationspengar hade ställts till kommunstyrelsens ordförande.

Sammanträdet fortsatte med information från företagarna i Perstorp (FiP) om vårmarknaden 28 maj Mellan klockan 10-14. Företag och föreningar har anmält intresse dessutom är det klart att Länsstyrelsen är på plats med sin vaccinationsbuss. Räddningstjänsten har också lämnat klartecken liksom att LSS deltar

- Vi som jobbar med detta är Perstorpspatrioter. Vi vill gärna göra så mycket som möjligt för våra invånare, sa Monica Persson som välkomnar fler intresserade av delta i arrangemanget.

Från informationen nämnder och styrelser kan bland annat nämnas:

Socialnämndens ordförande Jenny Delén:
- Har i egenskap varit på verksamhetsbesök inom hemtjänsten där vi har en ny chef på plats. Vidare arbetar vi med projektet Heltid som norm samtidigt som vi anställt en ny controller och en ny jurist. Dessutom håller vi på att rekrytera en ny vård- och omsorgschef.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson:
- På vårt nästa möte den 25 maj tar vi beslut om mottagare av de olika kommunpriserna. Sista dag att nominera är den 30 april. Vi ska även planera och diskutera för firandet av nationaldagen den 6 juni. Plats är ännu inte bestämd. Vi håller på att titta på alternativa platser. På nationaldagen ska vi även genomföra medborgarceremenonin som inte blivit av de senaste två åren på grund av pandemin.

Perstorps Fjärrvärme AB, Göran Strandqvist:
- Vi har haft bolagstämma och bestämt utdelning vilken landar på 56 800 per aktie. Vi håller budget när det gäller resultat. Till sommaren har vi amorterat av alla lån och då är det bara checkkrediten kvar. Vi räknar med att checkkrediten också är amorterad snart och att vi ligger på plus någon gång runt årskiftet 2023/24

Revisionens ordförande Håkan Engström:
- Vi har genomfört en granskning av samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring riktade insatser för barn och unga. Vi har även haft möte med fullmäktiges presidie plus att vi diskuterar även ett studiebesök i ombyggda centrumhuset. Framöver tänker vi oss en kommande dragning av byggnaderna Österbo och Ybbåsen. VAd händer i framtiden.

Kommundirektör Ulf Bengtsson:
- Jag vill tacka för ett bra engagemang på framtidsseminariet. När det gäller flyktingfrågan har vi lagt vårt boende i malpåse då vi inte fått någon fråga från Migrationsverket. Men kommunen är väl förberedd. Om det skulle komma. Vill också slå ett slag för Familjen Helsingborgs familjedag den 3 juni.

Beslutsärenden

  • Årsredovisning 2021

Ekonomichef Charlotte Gillsberg höll ett anförande där hon bland annat nämnde:
- Tycker vi gjort många positiva saker under året. Positivt är också att befolkningssiffrorna ökat vilket beror på in- och utflyttning. Det största bidragande orsaken är nybyggnationen på fastigheten Enen. Ökad inflyttning ger effekt på skatteintäkterna. En utmaning som Perstorp har är arbetsmarknaden. Det som är positivt är att antalet arbetslösa sjunkit till den nivån vi hade före pandemin men det finns mycket kvar att göra ochdär tror vi mycket på det pågående projektet Framtidsresan.

Hon berättade också att koncernens resultat är plus 28,5 miljoner kronor och att genomförandegraden på investeringar är 79 procent.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF): Glädjande att vi gör ett så pass fint resultat.

Ronny Nilsson (S) tyckte också resultatet var glädjande men passade också på att höja ett varningens finger: Vi har stora borgensåtagande i Perstorps kommun. Gått från 34 000 konor per invånare till 54 000 kronor på kort tid. Vi har mycket investeringstunga år framöver. Vi har en låneskuld på kommunkocentern som ökat till 627 miljoner kronor.. Vi behöver även bli bättre på att hitta måltal så att vi vet vart vi är på väg.

Anette Lantz (M):
- Håller med om att vi gjort ett bra resultat men vi ha stora utmaningar framöver. Vi vet heller inte effekterna av Rysslands invasion i Ukraina och jag håller med om att mål ska vara mätbara. Yrkar bifall till förslaget att godta årsredovisningen

Bengt Martell (C):
- Vill egentligen bara säga att Centern ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen.

Bengt Jarring (KD):
- Självklart finns anledning att vara glad över resultatet men samtidigt vill jag lyfta orosmolnen. Vi har en hög skuldsättning och en hög ungdomsarbetslöshet. Det är ockå viktigt att arbeta med trygghetsfrågor.

Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag

Revisisonens ordförande Håkan Engström redogjorde därefter för revisionsberättelsen där man tillstyrkte att kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ skulle beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Samtliga nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet och revisionsberättelsen godkändes.

  • Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB:

Torgny Lindau (PF):
- Banken har inkommit med en begäran. Vi ser ingen risk att bevilja borgen. Perstorp borgar för tio miljoner kronor då vi är hälftenägare och Adven energi borgar för den andra halvan.

Patrik Ströbeck (M):
- Detta är egentligen ingen konstig fråga. Vi beviljar borgen för alla våra bolag. Gör man i regel för att det ska bli billigare lån. Yrkar bifall.

Beslut: Att godkänna borgen

  • Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Beslut: Enlig KS förslag att godkänna ny bolagsordning

  • Utbetalningav partistöd

Beslut: Att godkänna utbetalning av partistöd

  • Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års investeringsram till 2022

Torgny Lindau (PF):
- Det här är en prioritering av kommunens kärnverksamheter. Har tidigare drivit frågan om destinsationsutveckling men nu är det som så at skolan behöver mer pengar. Personalen behöver byta arbetsredskap plus att nybyggda skollokaler behöver fyllas med exempelvis bänkar.

Ronny Nilsson: Vi kan gemensamt konstatera att eleverna behöver prioriteras. Yrkar bifall till omprioriteringar.

Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna omföring av investeringsmedel om 8,9 miljoner till 2022 års investeringsbudget samt att ombudgetera fyra miljoner av 2022 års investeringsmedel

  • Motion skyndsamt iordningställande av Ybbåsen

Anders Jelander, oberoende (SD), yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”.
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bland annat tolkhjälp och även bemanning. Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår.

Detta har meddelats Länsstyrelsen som ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket.

Anders Jelander (oberoende SD):
- Jag har sett svaret. Tycker det var ett mycket bra svar. Bättre vi ligger 30 steg före än 30 steg efter. Jag var själv i södra Polen alldeles nyligen och såg själv tågen med flyktingar anlända. Tillsammans kan vi hjälpa till.

Torgny Lindau (PF): Vi fick frågan om korttidsboende för flyktingar från Ukraina och ställde snabbt i ordning platser. Konstaterar att kommunens krisorganisation fungerar.

Torgny tillade också:
- Perstorps Framtd ställer sig dock till detta respektlösa beteende med demokratin apropå hur motionen ställs

Elisabeth Holmer (S):
- Vill bara säga att det är väldigt anmärkningsvärt att Anders lämnat in den här motion. Hade han varit på socialnämndens möten hade han fått informationen tidigare.

Ronny Nilsson:
- Motionen är skriven av Anders Jelander som tidigare var medlem i SD Funderar om Anders Jelander kanske också var i Polen av samma anledning som Jimmie Åkesson: Att dela ut lappar med texten "Åk inte till Sverige".

Anders Jelander:
- Tycker det där var väldigt lågt. Jag har varit där och sprungit marathon.

Beslut: Motionen anses besvarad.

  • Detaljplanen kvarteret Linjalen med flera (Österbo)

Detaljplanens syfte är att utöka Kv. Linjalen och den byggrätt som ryms därinom för att möjliggöra utbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre.

Beslut: Bifall till förslaget att anta detaljplanen enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap

Kommunfullmäktige avslutades med anmälnings- och valärenden. (Avsägelser och fyllnadsval). Anmälningsärendena gällde två motioner ställda av Anders Jelander vilket fick Ronny Nilsson (S) ånyo att ta till orda:

- I min värld är det inte rimligt att som oberoende ledamot skriva motionen i annan förenings namn (Vi i Perstorp) Antingen företräder man det parti man tillhör eller sitt eget namn. Kan inte göra yrkanden för någon annans räkning.

Anders Jelander: replikerade:
- Ska göra dig besviken. Det kommer flera.

En protokollanteckning som samtliga partier representerade i fullmäktige ställt sig bakom bifogades protokollet

Sammanträdet avslutades med valärenden i form av flera avsägelser och fyllnadsval.

Nästa kommunfullmäktige är den 18 maj

Senast uppdaterad: