Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med årsredovisning på agendan

När ledamöterna träffas för april månads sammanträde finns totalt sex ärendepunkter att hantera.
Årsredovisning 2019 samt information om kommunens hantering av den rådande situationen kring covid-19-coronapandemin är två exempel.

Kommunfullmäktige sammanträder i lokalen Karpen på kommunhuset klockan 18:00 den 29 april.

Precis som på marssammanträdet genomförs kommunfullmäktige med reducerat antal ledamöter, 21 istället för 35. Och det i syfte att minska risken för spridning av covid-19.

Läs kallelse och handlingar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutsärenden är:

 • Årsredovisning 2019
 • Hantering av över- och underskott i 2019 års drifts- och investeringsbudget
 • revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2019.

Av årsredovisningen framgår att kommunen redovisar att negativt resultat på 55,1 miljoner kronor vilket är 63,8 miljoner kronor sämre än budget och beror på partiell inlösen av pensionsskulden inklusive särskild löneskatt. Resultatet exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar ett positivt resultat på 17,2 miljoner kronor. Inlösen av den partiella pensionsskulden motiveras med att det framöver innebär årliga minskningar av pensionsutbetalningar.

När det gäller årsredovisningen föreslår kommunstyrelsen därför att fullmäktige ska besluta att:

 • överlämna årsredovisningen år 2019 till kommunrevsionen
 • 2019 års inlösen av pensionsrätt IPR om 72,3 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, ska utgöra synnerliga skäl att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, vilket innebär att ett justerat resultat på 16,8 miljoner kronor och att balanskravet härmed har klarats samt att inga balanskravsunderskott återstår att täcka.
 • att skälen för att inte reglera det negativa balanskravsresultatatet är att kommunen sedan år 2004 redovisat positiva resultat, ökat eget kapital, stärkt soliditeten och klarat finansiella mål.

När det gäller hantering av över- och underskott i förslår kommunstyrelsen att samtliga över- och underskott i driftsbudgeten avskrivs och att en överföring om 11 648 000 kronor beträffande investeringsplanen godkänns. Bland det som flyttas fram till 2020 kan nämnas: insatser vid Toarps vattenverk (5,4 miljoner kronor), scen, belysning och träd i Stadsparken (1,4 miljoner kronor), ny golvbeläggning inomhus Ugglebadet (900 000 kronor) samt asfaltsbeläggning (777 000 kronor).

Revisorerna skriver i sin revisionsberättelse att "nämnderna i Perstorps kommun i all väsentlighet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och nämndernas interna kontroll i all väsentlighet har varit tillräcklig".

Vidare tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionsed. "Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019".

Även när det gäller de kommunala bolagen (Perstorps Fjärrvärme, Perstorps Bostäder och Perstorp Näringslivs AB) gör revisionen bedömningen att bolagens verksamhet i all väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen anses också ha varit tillräcklig.

Kommunfullmäktige sammanträder i lokalen Karpen på kommunhuset med början klockan 18. Allmänhet ombeds följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det sänds live.

Fakta/ Följande mandatfördelning gäller tillfälligt (till den 30 juni:

 • Perstorps Framtids 10 mandat blir 6 röstberättigade.
 • Moderaternas 4 mandat blir 2 röstberättigade.
 • Centerpartiets 3 mandat blir 2 röstberättigade.
 • Kristdemokraternas 1 mandat blir 1 röstberättigad.
 • Miljöpartiets 1 mandat blir 1 röstberättigad.
 • Socialdemokraternas 9 mandat blir 5 röstberättigade.
 • Sverigedemokraternas 7 mandat blir 4 röstberättigade.

Senast uppdaterad: