Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

För första gången sedan november - ledamöterna
i fullmäktige träffas fysiskt igen

Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum onsdagen den 29 september klockan 18.00 i Kulturhuset.
Noterbart är det är första gången sedan november 2020 som ledamöterna träffas på plats. Samtliga möten under 2021 har genomförts digitalt.

Bildcollage inför kommunfullmäktige 29 september som hålls i Kulturhuset.

För första gången sedan november 2020 träffas ledamöterna i kommunfullmäktige fysiskt igen. Samtliga sammanträden under 2021 har varit digitala men den 29 september är det åter dags att samlas i en gemensam lokal. Sammanträdet börjar klockan 18:00 i Kulturhuset (Centralskolans aula).

Sammanträdets dagordning utgörs av allmänhetens frågestund, information från kommundirektör samt från socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB.

Läs kallelse och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via på plats i Kulturhuset men också via kommunens facebooksida där det sänds direkt: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Viktigt att tänka på är att trots att restriktioner hävs gäller det att stanna hemma vid symtom, hålla en noggrann handhygien och visa hänsyn.


Beslutsärenden:

  • Merkostnader till följd av Covid-19
  • Torghandelsförskrifter
  • Förändringar av trafikföreskrifter inom Perstorps kommun
  • Förslag till reviderade arvoden för kommunal skyddsjakt
  • Från deltid till heltid

Anmälningsärende: Halvårsredovisning Söderåsens miljöförbund

 

Bakgrund kring respektive beslutsärende

Merkostander

Perstorps kommun har under 2021 haft merkostnader för pandemin inom olika verksamhetsområden. Nettokostnaderna prognostiseras till 2,8 miljoner kronor under 2021 och bygger på antagandet att verksamheterna återgår till normalläge under hösten. I regeringens höstbudget 2020 genomfördes tillfälliga åtgärder för att återstarta ekonomin i Sverige och förstärkte skatteintäkterna generellt 2021.Flertalet av verksamheterna har genomfört antal åtgärder för att möta ökade kostnader men dessa hanteras inte fullt ut och då pandemins effekter nu börjar synas i ekonomin föreslås en justering av budgetramar.

Skatteintäkterna föreslås att budgeteras om motsvarande underskottet för verksamheterna avseende pandemin och öka kommunbidraget för respektive nämnd motsvarande;

Enligt ekonomichef Charlotte Gillsberg är inga ytterligare kostnadstäckningar är i nuläget föreslagna. I skatteunderlagsprognosen för 2021 (augusti månad) är skatteunderlaget fortsatt högt för Perstorp och osäkerheten kring skatteintäkterna minskar.

Kostnadsbilden är fortsatt osäker vilket medför att ytterligare merkostnader får hanteras inom respektive nämnd samt via åtgärdsplaner om kostnadsökning inte hanteras.

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen och beslut fattades att gå vidare till kommunfullmäktige med beslutet att revidera budgetramarna yrkade socialdemokraterna att socialnämnden skulle få ytterligare ett tillskott på en miljon kronor för ökade kostnader gällande försörjningsstöd.

Votering begärdes och genomfördes via handuppräckning och utföll fem för arbetsutskottets förslag till beslut mot fyra för arbetsutskottets förslag varvid kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag tillbeslut att föreslå Kommunfullmäktige besluta att revidera budgetramarna enligt förslag till följd av merkostnader hänförbart till Covid-19. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Ordningsföreskrifter för torghandel

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, § 43, att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Perstorps kommun. De antagna föreskrifterna anmäldes till länsstyrelsen den 8 juli 2021. Länsstyrelsen beslutade den 19 juli 2021 att upphäva 6 §, 10 § första stycket och 12 § i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln.

Med anledning av detta har föreskrifterna setts över. Översynen innebär att 6 § stryks från föreskrifterna, då föreskriften innehåller hänvisning till lag som inte längre är aktuell. Dessutom ändras numreringen på de följande paragraferna samtidigt som texten ”på ett miljöanpassat sätt” stryks från den upphävda 10 § då länsstyrelsen menar att begreppet ”miljöanpassat” är otydligt.

I övrigt kvarstår texten från den gamla lydelsen.
När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen beslutades att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Perstorps kommun. De reviderade föreskrifterna, ska börja gälla från och med den 1 november 2021.

Förändringar av trafikföreskrifter inom Perstorps kommun

Teknik- och serviceförvaltningen har under våren arbetat med att se över trafikföreskrifter i Perstorps kommun. Förvaltningen presenterar nu ett antal förslag till förändrade eller tillkommande trafikföreskrifter, detta i bilagan ”Trafikföreskriftsändringar 210709”.Trafikföreskrifterna är förslagna att gälla från och med 1 november 2021.

Förslag på ändring av trafikföreskrifter från 1 november:
Tjäderstigen:
- Ny föreskrift skapas. G/C-väg mellan Centralskolan och Stjärnan som korsar Tjäderstigen uppgraderas till cykelöverfart.

Järnvägsgatan:
- Ny föreskrift skapas. Runt korsning Järnvägsgatan-Köpmangatan enligt bilaga får fordon inte parkera.

- Ny föreskrift skapas. På södra sidan av Järnvägsgatan mellan Oderljungavägen och Hantverkaregatan får fordon inte parkera.

- Föreskrift 1275 2005:0025 upphävs. Förare av fordon i sydlig färdriktning på Hantverkaregatan i Perstorp som ämnar färdas in på Järnvägsgatan har väjningsplikt mot fordon på Järnvägsgatan.

- Ny föreskrift skapas. På Järnvägsgatan, båda sidorna, mellan Oderljungavägen och Rydbovägen får fordon inte parkeras.

Tjäderstigen:
- Föreskrift 1275 2014:0009 skrivs om. Det är i dag är skyltat klockan 06.30 - 17.30. Ändrar till 30 km/h dygnet runt.
- Hastighetsbegränsningen 30 km/h förlängs från Fasanvägen till förbi nya cykelöverfarten.

Alvägen:
Föreskrift 1275 2018:21 och 1275 2018:31 är två identiska föreskrifter. Den senare upphävs. 1 § På Alvägen i Perstorp, i vändplatsen får fordon inte parkeras.

Länsväg 108 (Oderljunga Åsbovägen):
Föreskrift 1275 2012:0024 och 1275 2014:0005 är två identiska föreskrifter. Den senare upphävs. 1 § På Länsväg 108 i Perstorp från Oderljunga Toarpsvägen förbi Oderljunga skola får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 2 § Förbudet gäller vardagar klockan 06.30 - 17.30.

Svarvareliden:
Föreskrift 1275 2016:19 upphävs, sträckan det gäller är en cykelväg vilket innebär att det alltid är parkeringsförbud. På Svarvareliden i Perstorp mellan Postgatan och Bryggaregatan får fordon inte parkeras.

Allégatan:
- Föreskrift 1275 2012:0008 upphävs, då det finns en nyare föreskrift med 2 timmars parkering, se 2016:4. På västra sidan av Allégatan i Perstorp på markerade parkeringsplatser får fordon parkeras under högst 30 min i följd under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 - 14.00.

- Föreskrift 1275 2016:14 upphävs då ett gångfartsområde automatiskt innebär parkering förbjudet. På Allégatan i Perstorp på gångfartsområdet får fordon inte parkeras.

Fasanvägen:
Föreskrift 1275 2006:0151 upphävs då det automatiskt är 24 timmars parkering om inget annat anges. På västra sidan av Fasanvägen i Perstorp på de markerade platserna mellan Tjädersstigen och Skolstigen får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

Hantverkargatan:
Föreskrift 1275 2006:0147 upphävs, då det finns 3 föreskrifter som är nyare och omfattar denna sträcka, se (1275 2016:8,10 och 11). På Hantverkaregatan Perstorp mellan Stockholmsvägen och Järnvägsgatan får fordon parkeras under högst 2 tim i följd. Tillåtelsen gäller vardag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 14.00.

Hökvägen:
- Två nya föreskrifter skapas. Förbud att stanna på Hökvägen.

- Ny föreskrift skapas. Förbud att parkera på Hökvägen.

- Föreskrift 1275 2005:0121 upphävs. På östra sidan av Hökvägen i Perstorp mellan angöringsbryggan och Trastvägen vid Norra lyckanskolan får inte fordon stannas. Förbudet gäller inte skolskjuts.

Möllestigen:
- Föreskrift 1275 2005:0111 upphävs. På Möllestigen i Perstorp på hela vägsträckan får fordon inte föras. Förbudet gäller inte fordon med tillstånd. Följande fordon har tillstånd: fordon som används för färd till Möllestigen 6 och 8. Denna sträckning är i dag en GC-väg från ICA-entrén till stadsparkenbron.

- Föreskrift 1275 2010:0030 skrivs om gällande utsträckningen. På Möllestigen i Perstorp mellan parkeringen i söder och Oderljungavägen i väster får fordon inte föras i östlig och sydlig färdriktning.

Vinkelgatan:
Föreskrift 1275 2005:0097 ändras till vändplats i stället för vändzon. På Vinkelgatan i Perstorp i vändzonen får inte fordon parkeras.

Parkvägen:
Föreskrift 1275 2005:0052 upphävs, finns ingen skylt i dagsläget. På södra sidan av Parkvägen i Perstorp mellan Rydbovägen och Porsvägen får inte fordon parkeras klockan 09.00 - 24.00.

Ugglebadets parkering:
Föreskrift 1275 2005:0050 upphävs då parkeringen är ombyggd och nya föreskrifter finns. På östra sidan av Ugglebadets parkering i Perstorp på 2 markerade platser får fordon som används av rörelsehindrade med särskilt tillstånd parkeras. Fordon som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning.

Torggatan:
- Föreskrift 1275 2005:0048 ska uppdateras med nya koordinater och eventuella markeringar med bild. På norra körbanan på Torggatan i Perstorp på en markerad P-plats får fordon som används av rörelsehindrade med särskilt tillstånd parkeras. Fordon som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning.

- Föreskrift 1275 2005:0049 ska uppdateras med nya koordinater och eventuella markeringar med bild. På norra körbanan på Torggatan i Perstorp på en markerad P-plats vid fastigheten Lönnen 14 får fordon som används av rörelsehindrade med särskilt tillstånd parkeras. Fordon som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning.

- Föreskrift 1275 2005:0115 ska uppdateras med nya koordinater och eventuella markeringar med bild. På södra körbanan på Torggatan i Perstorp på en markerad P-plats får fordon som används av rörelsehindrade med särskilt tillstånd parkeras. Fordon som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning.

Stockholmsvägen:
- Föreskrift 1275 2005:0039 ska upphävas, På Stockholmsvägen i Perstorp mellan Allégatan och Hantverkaregatan på markerade rutor får fordon parkeras under högst 30 min i följd. Har ersatts av 1275 2016:12.

- Föreskriften 1275 2016:12 rubriken ska ändras till: på Stockholmsvägen istället för på Hantverkaregatan. På södra sidan av Stockholmsvägen i Perstorp mellan Allégatan och Hantverkaregatan i parkeringsfickorna enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 18.00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 14.00.

Pendlarparkeringen:
Föreskrift 1275 2008:0169 upphävs. På Stationsområdet i Perstorp på 2 markerade platser får endast fordon som används av rörelsehindrade med särskilt tillstånd parkeras. Det finns en nyare föreskrift efter ombyggnad, se 2019:8.

Uggledammens parkering:
Två parkeringsplatser i nordöstra hörnet av den nyanlagda parkeringen vid Uggledammen dediceras till handikapparkering.

Förslag till reviderade arvoden för kommunal skyddsjakt

Teknik- & serviceförvaltningen har genomlyst arvodena till kommunjägare vilka inte blivit uppdaterade under flera år. Kommunjägartjänsten är nödvändig för en kommun, då arter som trivs i tätbebyggelse och där det inte finns naturliga fiender inte skall blir för stora. Dessutom kan sjukdomsspridning undvikas och att annan skada uppstår.
Uppdraget som kommunjägare är frivilligt och därför håller inte kommunen med fordon, vapen, drivmedel eller ammunition för dessa uppdrag.
Förslaget för arvode är därför i paritet med vad jägarnas självkostnader är i dagsläget och bör ses över med jämna mellanrum, förslagsvis på en 2-års basis. Detta så kommunjägarens kostnader kan fortsätta vara neutrala. Kommunstyrelsens förslag tillbeslut är att Kommunfullmäktige beslutar att godta det nya arvodet till funktionen kommunjägare vilket enlig förslag är årlig arvodering på 3 000 kronor samt 30 kronor per avlivad katt och 10 kronor per övrigt avlivat djur.

Från deltid till heltid

Rapport handlingsplan från heltid till deltid handlar om att kommunstyrelsen fattade 2017-09-06, § 102, beslut om att anta HÖK 16 för Kommunal.
I denna regleras också att en lokal handlingsplan ska tas fram för arbetet med omställning från deltidstjänster till fler heltidstjänster senast 2017-12-31.
En sådan handlingsplan togs fram, daterad 2017-12-12.
Aktuell rapport är en uppföljning av hur arbetet gått i förhållande till de åtgärder som finns i handlingsplanen men ska också ge en bild över nuläget gällande deltidsanställning tillsvidare.

"Arbetet med handlingsplanens olika delar har gått olika bra och vissa åtgärder har varit svåra att genomföra.
Perstorps kommun har ändå lyckats att göra en stadig förflyttning mot fler heltidsanställda tillsvidare och färre timavlönade och deltidsanställda under perioden 2016-2021, detta trots en pågående pandemi under 2020-2021", skriver HR-chef Lottie Kvick och tillägger att förflyttningen går långsamt och förvaltningarna är tydliga med att arbetet kräver extra resurser för att det ska kunna genomföras full ut.
"Det krävs också arbete med att förändra arbetskulturen, bemanning och insatsplanering vilka är frågor som berör många funktioner och tar tid. Då det inte finns en sammanhållande funktion för arbetet finns ingen naturlig överföring av information mellan olika förvaltningar i frågan. Detta påverkar också förändringstakten".
Förslaget till beslut i kommunfullmäktige är att notera rapporten.

Senast uppdaterad: