Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Extra fullmäktige gav klartecken för
nya lokaler för fritidsgårdsverksamheten

Första april och sammanträde i kommunfullmäktige?
Ja, det är sant. Ett extra fullmäktige, som dessutom var fjorton ledamöter färre, samlades för att diskutera frågan om nya lokaler för fritidsgårdsverksamheten som återremitterades från det ordinarie sammanträdet den 25 mars. Efter debatt beslutades om en flytt av Ozvald från Centralskolan till lokaler på Blåbärsstigen.

Extra sammanträde i kommunfullmäktige 1 april. På agendan äskande om extra pengar gällande lokal frö fritidsgårdsverksamheten

Extra sammanträde i kommunfullmäktige där diskussionen gällde äskande om extra pengar till ny lokal för fritidsgårdsverksamheten. Förslag från Socialdemokraterna fördes fram på utredning av köp av Svea Plasts tidigare lokaler (t.h) men då lokalen sålts föll det alternativet och det blir istället det som kultur- och fritidsnämnden först fram : Att flytta Ozvald till den före detta postlokalen på Blåbärsstigen (t.v).

Det var efter överläggningar tillsammans med kommunfullmäktiges presidium och de politiska partiernas gruppledare som det bestämdes att det fortsatta arbetet i fullmäktige ska bedrivas med 21 ledamöter istället för 35. Detta i syfte att minska risken för spridning av covid-19-coronavirus.

Så när fullmäktige träffades den 1 april var 21 ledamöter på plats enbart för att hantera och besluta i ärendet "Äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten". Tanken är att frigöra lokaler på Centralskolan då Ozvald flyttas. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit Postens tidigare lokaler på Blåbärsstigen vilka beräknas kosta 250 000 kronor mer på årsbasis (eller 190 000 kronor från första april som var den aktuella summan att diskutera) än de nuvarande på Centralskolan.

Ärendet gällande äskande var uppe för diskussion i kommunfullmäktige den 25 mars men då ansåg Socialdemokraterna att det mer noggrant borde utredas om möjligheten att köpa en fastighet istället för att hyra externa lokaler. 12 röster krävdes för en så kallade minoritetsåterremiss. Det blev 15 (S+SD).

Se debatten i efterhand på kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ett ordförandemissiv skriver kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) bland annat:

"Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas återremiss kan inte tolkas som något annat än ett kraftigt ifrågasättande av det arbete berörd förvaltning har gjort.
Vad gäller den fastighet som återremissen gäller så är den inne på ett industriområde som är inhägnat och bevakat. Den är i två plan vilket är väldigt ofördelaktigt för en sådan typ av verksamhet som bedrivs på fritidsgården.
Dessutom finns risk att marken är förorenad, vilket skulle sätta kommunen i en väldigt ofördelaktig situation. Dessutom tillkommer förutom köpeskilling en mängd följdinvesteringar så som investeringar i belysning, trafikmiljö och en väldig investering för att få fastigheten i brukbart skick. Fastigheten som förvaltningen föreslår är bra strategiskt läge, med ändamålsenliga lokaler både vad gäller utrymme och faktiska möjligheter relaterat till gällande detaljplan".

Socialdemokraterna framförde en ordningsfråga mot att ärendet inte utretts ordentligt samtidigt som partiet ansåg att mötet inte annonserats och handlingar skickats i enlighet med kommunallagen. Fullmäktige ajournerades därför ett par minuter för att sedan besluta avgöra ärendet under kvällen.

Ett flertal debattinlägg krävdes. S framförde bland annat att de gärna sett ett alternativ till den föreslagna lokalen.

Kommunstyrelsens ordförande informerade att den fastighet som S ville undersöka möjligheten att köpa såldes dagen före varpå ärendet mer eller mindre föll.

- Det vi har att ta ställning till är ett ja eller nej till äskandet av pengar, sa Torgny Lindau (PF).

- Vi håller med om att ärendet faller nu när fastigheten är såld men det visste vi ju inte när vi yrkade på återrmiss. Vi anser att det trots allt borde utredas ytterligare om vilken lokal som är lämplig, sa Ronny Nilsson (S).

- Det är fullt lagligt rätt att yrka på återemiss men jag anser att vi tappat en värdefull vecka på grund av det här. Det är viktigt att Kulturskolan nu slipper ha fritidsgården bredvid sig och elever slipper bli antastade av besökande ungdomar, sa Håkan Abrahamsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Tonläget i debatten var stundtals lite på gränsen varpå tjänstgörande ordförande för kvällen, Kim Switzer, fick påpeka vikten av att hålla sig till ämnet.

Se debatten i efterhand på kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter dryga timmen klubbades beslutet igenom att godkänna hyreskontraktet för ny lokal på Blåbärssigen (Längden är fem år med sex månaders uppsägningstid) samt att från anslaget för oförutsedda kostnader för 2020 bevilja kultur- och fritidsnämnden 190 000 kronor för täckande av ökade kostnader avseende ny lokal för fritidsgårdsverksamheten.

Socialdemokraterna villa ha ett tilläggsyrkande då partiet liksom i kommunstyrelsen ville att en redovisning i kommunstyrelsen sker gällande tillkommande kommunala kostnader för iordningsställande av lokalen. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering med siffrorna 11-10.

Fritidsledarna har tillsammans med Mobila Teamet och fritidsgårdsbesökama genomfört en workshop angående flytt av fritidsgården. Ungdomarna fick bland annat skriva och rita hur man tyckte att fritidsgården skulle utformas och möbleras och i stort sett samtliga var mycket positiva till en flytt.

Samtlig personal och besökare ser flytten som en nystart för fritidsgården och dess verksamhet. 

Nästa ordinarie sammanträde i kommunfullmäktige är onsdagen den 29 april.


Senast uppdaterad: