Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Digitalt kommunfullmäktige med beslut
om minskning av antalet ledamöter

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 16 februari klockan 18.00.
Liksom sammanträdet i januari genomförs det digitalt.

Bildcollage med information om digitalt sammanträde i kommunfullmäktige den 16 februari 2022

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt onsdag den 16 februari. På ärendelistan bland annat beslut om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 35 till 27. Sammanträdet kan följas direkt via kommunens sida på Facebook från klockan 18:00. Klicka på bilden för att läsa kallelse och handlingar.

Presidie och några tjänstemän deltar från Kulturhuset medan övriga tjänstgörande ledamöter närvarar digitalt via programmet Netpublicator.

Allmänhet är välkomna att bevittna sammanträdet fysiskt eller ta del av det digitalt via direktsändningen på kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från klockan 18:00.

Efter sammanträdet publiceras ett referat på kommunens webbplats.

Ärendelistan den 16 februari utgörs av information från nämnder och styrelser. Den här gången är det socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB som lämnar kortfattad nulägesbeskrivning av respektive verksamhet.

Beslutsärenden är:

  • Bjuvs förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund
    Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund bestående av Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga kommuner, och fungerar som medlemskommunernas gemensamma miljönämnd och miljöförvaltning. Bjuvs kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige godkänner Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund per den 30 juni 2022, samt att godkänna i ärendet redovisade förslag till ekonomisk uppgörelse mellan de fem medlemskommunerna med anledning av utträdet, samt att i samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att balansera negativt eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av medlemskommunerna baserat på invånarantal och belastar 2021 års resultat i kommunerna.

  • Minskning av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
    Parlamentariska gruppen har i enighet beslutat att föreslå kommunfullmäktige att från och med valet 2022 i enlighet med 5 kap § 5 Kommunallagen minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27. Antal ersättare föreslås fortsatt vara hälften av det antal ledamöter varje parti fått, inget exakt antal föreslås i förslaget utan endast en kvot anges, det vill säga hälften. Exakt antal räknas fram av Länsstyrelsen i samband med valresultatet. Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i enlighet med föreslaget beslut och ska gälla från och med valet 2022.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27 och att antalet ersättare fortsatt ska vara hälften av antalet ledamöter ett parti fått, samt att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning gällande antalet ledamöter och att den ska gälla från och med valet 2022.

Läs mer:

Senast uppdaterad: