Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Digitalt fullmäktige med beslut om ansökan
om dispens för dikning och medborgarinitiativ

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 26 januari klockan 18.00. Liksom 2021 års sista sammanträde genomförs det digitalt.

Bildcollage inför kommunfullmäktige 26 januari. Övre bilden visar kallelse och den undre presidiet på plats i Kulturhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt onsdag den 26 januari med start klockan 18:00. Allmänhet intresserad av att följa sammanträdet ombeds göra det digitalt via sändningen på Facebook hellre än att närvara fysiskt i Kulturhuset. Klicka på bilden för att läsa kallelse och handlingar.

Presidie och några tjänstemän deltar från Kulturhuset medan övriga tjänstgörande ledamöter närvarar digitalt via programmet Netpublicator.

Allmänhet ombeds att inte följa sammanträdet fysiskt (på grund av den pågående pandemin och gällande råd och rekommendationer) utan bereds istället närvaro via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där sammanträdet sänds direkt från klockan 18:00.

Efter sammanträdet publiceras ett referat på kommunens webbplats.


Beslutsärenden är:

  • Medborgarinitiativ - folkomröstning gällande kommunens ägande i Perstorps Fjärrvärme

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2021 att behålla kommunens 50-procentiga ägande av Perstorps Fjärrvärme AB. Beslutet var enhälligt. Ett folkinitiativ med begäran om kommunal folkomröstning gällande bibehållande av kommunens aktiepost överlämnades den 12 november. 1109 namnunderskrifter överlämnandes varav 1096 godkändes efter kontroll.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att notera att det enhälliga beslutet fullmäktige är fattat i enlighet med folkinitiativets andemening samt att därmed avslå folkinitiativets begäran om folkomröstning" .

  • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser uppdateras till aktuell lagstiftning och hänvisning till upphörd lagstiftning tas bort. Revideringen innebär inte någon förändring avseende taxans storlek eller ökande avgiftsuttag på befintliga verksamheter.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla den 1 mars 2022.

  • Omprioritering och tilläggsbudget 2022 NSVA

    Utökning av ramen avser främst investeringar som inte färdigställts under 2021.

    Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag samt att godkänna tilläggsbudget 2022.

  • Ansökan om dispens för dikning i naturreservat

Teknik och serviceförvaltningen ansöker om dispens för att utfärda en justering av diket i änden av Rälsvägen. Åtgärden är nödvändig för att diket inte ska svämma över delar av Risvägen och intilliggande fastigheter. Söderåsens miljöförbund har blivit konsulterade i frågan och ställer sig positiva till åtgärden.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige: "Att godkänna teknik- och serviceförvaltningens ansökan om dispens kring intrång i naturreservatet vid Uggleskogen.


Ärendelistan innehåller (läs kallelse och handlingar här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.också allmänhetens frågestund, information från nämnder (barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden) styrelser (kommunstyrelsen), bolag (Perstorps Bostäder) och kommundirektör.

Senast uppdaterad: