Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budget i fokus på fullmäktige

November och sammanträde i kommunfullmäktige är lika med budgetbeslut. I förslaget som kommunstyrelsen för fram höjs ramarna för 2020 med 25 miljoner kronor jämfört med budgetåret 2019. Skattesatsen lämnas dessutom oförändrad.

Kommunfullmäktige sammanträder 27 november i lokalen Karpen på kommunhuset.

Med anledning av budgeten för 2020 och flerårsplanen för 2020-21 börjar sammanträdet i lokalen Karpen på Kommunhuset redan klockan 16:00 den 27 november.
Kallelse och handlingar kan läsas här Pdf, 27.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Som brukligt inleder allmänhetens frågestund och information ges från kommundirektör, nämnder och styrelser. På tur står kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder.

Men novembersammanträdets huvudnummer är budgeten. När ärendet drogs i kommunstyrelsen krävdes votering innan beslut kunde klubbas. Socialdemokraterna yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Men efter handuppräckning (SD:s två ledamöter avstod från att rösta) beslutade kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna valde att reservera sig till förmån för eget yrkande.

Av det förslag som kommer upp fullmäktige framgår att ekonomiska ramarna för budgetåret 2020 höjs med totalt 25 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019.

Respektive nämnd/styrelse får följande nettoramar (tkr):


2020

2021

2022

Kommunfullmäktige

1 430

1 460

1 490

Kommunstyrelsen

51 488

52 078

53 948

Räddningsnämnden

6 719

6 739

5 759

Byggnadsnämnden

5 449

5 479

5 759

Barn- och utbildningsnämnden

193 670

197 200

200 700

Socialnämnden

149 869

151 259

153 229

Kultur- och fritidsnämnden

28 249

28 649

29 049

Summa

436 874

442 864

450 934

Årets resultat

11 100

10 300

10 000

Resultat (%)

2,4

2,2

2,1


Noterbart i övrigt är att:

 • Skattesatsen lämnas oförändrad på 20,81 kronor/skattekrona.
 • Kommunstyrelsens ram ökas med 700 000 kronor avseende arbetsmarknadsenheten för att bland annat kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret och de kommunala ferieanställningarna.

 • Räddningsnämndens ram utökas med 1 480 000 kronor avseende förstärkning med styrkeledare och brandingenjör.

 • Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 3 040 000 kronor avseende behov av ny tvåavdelningsförskola.

 • Kommunstyrelsens ram utökas med 200 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal till en ny tvåavdelningsförskola.

 • Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 1 200 000 kronor avseende förstärkning av personal till fritidsgården.

 • Kommunstyrelsens ram utökas med 700 000 kronor avseende förstärkning av HR-avdelningen med en HR-specialist.

 • Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med vardera 325 000 kronor avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet.

 • Under 2020 reserveras 6 800 000 kronor för Segregationsmedel under finansförvaltningen och att fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen.

 • Avgifterna för vatten och avlopp höjs till 25,60 kronor/m³ vilket är en ökning med 3,20 kr/m³ fördelat på vatten 7,10 kr/m³ och avlopp 18,50 kr/m³.


Novembersammanträdets ekonomitema fortsätter med ansökan från Perstorps Bostäder om kommunal borgen och utökad värdegaranti då bolaget köpt fastigheten Jägaren 1 (i korsningen Tjäderstigen-Fasanvägen). Perstorps Bostäder bedömer att fastigheten har en del akuta behov (beräknas kosta cirka tre miljoner kronor) som måste åtgärdas omgående. Styrelsen för Perstorps Bostäder ansöker därför om en kommunal borgen på högst 38 miljoner kronor och att värdegarantin höjs från 210,9 miljoner kronor till 234 miljoner kronor.

Avfallsplan och förstudie om kommunhus

Ytterligare ett ekonomiärende på dagordningen är förstudie avseende utveckling av fastigheten Poppeln 13 (Kommunhuset). Fastigheten står inför stort behov av både yttre och inre underhåll (ventilation, tak, fönster och fasad). Arbetsmiljön för de anställda är egentligen inte godkänd enligt gällande krav.

Perstorp Näringslivs AB som äger fastigheten har gjort en utredning som visar att åtgärderna som krävs för att få fastigheten i godkänt skick är så omfattande att evakuering av samtliga medarbetare i fastighetens kommunhusdel lär behövas helt eller delvis. Därför har tankarna och planerna på en mer komplett renovering av personalens fysiska arbetsplatser samtidigt som centrum- och kommunstärkande åtgärder också kan genomföras (exempelvis tydligare design, lättare tillgänglighet och synlighet samt säkerhet) vuxit allt starkare och nu resulterat i en färdig förstudie som visar på två olika genomförandealternativ. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till det ena förslag och vill nu att kommunfullmäktige beviljar en kommunal borgen m sju miljoner kronor för vidare arbete med att upprätta program- och systemhandlingar. Perstorps Näringslivs AB ska dessutom återkomma med ett fördjupat beslutsunderlag senast andra kvartalet 2020.

Ledamöterna ska under sammanträdet även fatta beslut om att anta en ny avfallsplan för 2019-2022. Avfallsplanen har tagit fram i samarbete mellan ägarekommunerna (Klippan, Perstorp och Örkelljunga), Söderåsens Miljöförbund och Nårab. I avfallsplanen ingår sex målområden som har valts ut för att jobba med:

 • Minska avfallsmängderna
  Avfallsmängderna ska minska från 367 till 320 kg/invånare och år till 2022.

 • Öka materialåtervinningen
  Minska mängden felsorterat matavfall i restavfallet. Minska mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

 • Avgifta kretsloppen
  Minska mängden farligt avfall (inklusive elavfall) i restavfallet med 0,3 kg/hushåll och år till 2021. Inget farligt avfall (inklusive. elavfall) i matavfallet. Mängden farligt avfall ska minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll och år.

 • God arbetsmiljö
  Att antalet olyckor och sjukskrivningsdagar (kopplade till olyckor och förslitning) ska halveras fram till och med 2021.

 • God service
  Att bibehålla och öka antalet nöjda kunder i regionen. Antalet kundklagomål avseende insamling av hushållsavfall ska halveras.

 • Miljövänliga transporter
  Minst 50 procent av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid utgången av 2021.

Sammanträdet avslutas med information kring delårsrapporten för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt val av representanter till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Dessutom behandlas avsägelse som ersättare i fullmäktige och ledamot i valnämnden

Senast uppdaterad: