Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Beslut om skattesats och återremiss av va-ärende

Årets näst sista sammanträde i kommunfullmäktige innehöll såväl interpellationsdebatt som återremisser och beslut om skattesats (lämnas oförändrad 20,81 kronor).
21 december träffas ledamöterna igen, då är budgeten huvudnummer på ärendelistan.

Fullmäktige sammanträder i Folkets Park 30 november

November månads sammanträde i kommunfullmäktige innehöll bland annat interpellationsdebatt, beslut om skattesats och återremisser.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund men ingen fråga hade inkommit varför den utgick. Istället följde en interpellationsdebatt kring rekryteringsprocess.

Debatten var lång och stundtals fick kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) vädja till ledamöterna att hålla god ton och hålla sig till frågor gällande interpellationen.

Lotta Wendt (ViP) tyckte till exempel att hela processen kunde liknas vid charader och efterlyste svar på kostnader och varför en tillförordnad kommundirektör inte kunde rekryteras internt istället för externt. Sven-Erik Sjöstrand (V) höll med liksom Jack Henriksen (SD) som undrade varför det bara fanns en kandidat till tjänsten och inte fler. Marie Gärdby (C) tyckte däremot det är bra med en extern lösning särskilt då det i det här fallet handlar om en kompent kvinna samtidigt som hon berättde utifrån egen erfarenhet vilket tomrum i verksamheten det blir om en förvaltningschef lämnar. Kommunstyrelsens orförande Ronny Nilsson menade att en extern lösning inte blir dyrare och att det är HR tillsammans med upphandlad rekryeringsfirma som tagit fram lämplig kandidat för uppdraget.

Interpellationen kring rekryteringsprcessen var ställd av Charlotta Wendt (ViP) till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) och löd:

"Perstorps politik står inför att fatta viktiga beslut – att tillsätta en ny, först tillförordnad och så småningom också ordinarie, kommunchef. Detta är ett oerhört viktigt uppdrag för politiken och kommunens högste tjänsteman är faktiskt den enda av tjänstemännen som tillsätts
av politiken.
Enligt den nya kommunallagen 2017:725 är det styrelsen som tillsätter en kommunchef. Arbetet med att tillsätta tjänsten börjar i styrelsens arbetsutskott. Det ska vara ett gemensamt arbete.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:

1) Hur har samarbetet gått i KSAU och KS inför tillsättandet av en tillförordnad kommunchef?

2) Vilka diskussioner föranledde intervjuer med lämpliga kandidater inför tillsättandet av tillförordnad kommunchef?

3) Hur många kandidater intervjuades innan ett förslag lyftes upp?

4) Tycker du att du bjudit på ett gott och demokratiskt samarbete i rekryteringsprocessen av tillförordnad?

Ronny Nilssons svar på frågorna är som följer:

1) I KSAU har ledamöterna kallats till möte innehållande kandidatintervju på lika förutsättningar efter att ha tagit del av personligt brev och kandidatens CV i god tid inför mötet. Nästa beslutsinstans är KS och där har inte några beslut fattats än i frågan, då detta planeras ske vid extra KS samma dag som denna interpellation besvaras. Samma beredningsprocess som vanligt.

2) Rekryteringsföretaget och kommunens HR avdelning har uppmanats att skyndsamt föra fram kandidat/er till tf. uppdraget, då sådan person snarast behöver finnas på plats då Ulf Bengtsson snart lämnar kommunen.

3) Från politikens sida har inga andra intervjuer genomförts, då KSAU är första instans för denna form av intervju och sker på lika villkor för politikerna. En kandidat fanns att ta ställning till vid detta intervjutillfälle och extra KSAU.

4) Ja, förutsättningarna har varit lika för de politiska ledamöterna i KSAU och
prioriteras och eftersträvas att vara så från min sida. Mötet har varit i form av extra KSAU och protokollförts samt beslut har fattats i frågan om att gå vidare med en kandidat för vidare beslut i KS
enligt gällande delegeringsordning för sådana beslut.

Därefter följde information från nämnder och styrelser.
Först ut var Lennart Johansson från Perstorps Näringslivs AB:
- Vi äger och förvaltar räddningstjänstens lokaler plus att vi äger Perstorps hotell och Centrumhuset. Räddningstjänsten önskar lite omändringar i sin fastighet och vi diskuterar dem. När det gäller Perstorps hotell har Munka Folkhögskola, som skrev ett tioårigt avtal för cirka tre år sedan, aviserat att de vill lämna lokalen. Vi har diskuterat hur göra om de lämnar. Centrumhuset är strax färdigt. Vi har haft en pandemi och har ett krig som påverkat kostnaden. Ombyggnaden blir cirka tio procent dyrare. Vi har även haft sanering av asbest plus att vi fick göra en ny ytterväg. Byggkostnadsindex har också gått upp mycket i år men hade inte Skanska varit så snabba med upphandlingar hade vi haft ytterligare stigande kostnader. Den 18 december tänkte vi ha en invigning mellan klockan 11-13 då är ni välkomna.

Därefter tog Göran Strandqvist Perstorps Fjärrvärme till orda:
- Återigen får jag informera att vi har ny vd. Tredje gången det här året. När det gäller värmen har det varit ovanligt varmt. Säljer mindre värme än vad vi är vana vid. Ungefär fyra procent lägre än vanligt. Vi har för första gången på sju år beslutat att vi måste höja priset med fem procent från och med 1 januari. Vidare kommer alla fjärrvärmemätare bytas ut under 2023-25 och samtidigt integrera avsläsning i Advens system.

Hans Stifors, ordförande byggnadsnämnden var sist ut att lägesrapportera:
- Det händer väldigt mycket inom byggnadsnämnden. Detaljplanen för Esabvallen ska ut på granskning. Gösta Bengtsson bygg har tänkt att börja bygga där till hösten nästa år. 30 marklägenheter planeras vilket jag tror blir attraktivt och bra. Vidare har det rört på sig på Trumman vid Norra Lyckan skolan där fyra tomter är sålda. Vi har även en större intressent (LB-hus) som eventuellt vill bygga på Midgårdsgatan och på Opalen. Vi har behov av byggbara tomter. Dessutom har vår planakritekt sagt upp sig och vi har fått många ansökningar något vi tolkar som att Perstorps kommun är attraktiv för många.

 

Beslutsärenden:

Skattesats Perstorps Kommun 2023
Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa
Förslag till ny renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2023
Taxa för lagen om tobaksfria nikotinprodukter
Ansökan om förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån
Riktlinjer Resultatutjämningsreserv (RUR)

Anmälningsärenden

Protokoll direktionen för AV Media noterades.

Valärenden

Komunfullmäktige genomförde dessutom följande val till nämnder och styrelser:

 • Räddningsnämnd:
  Ledamöter: Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M), Charlotta Wendt (ViP), Göran Långström (PF), Kerstin Gustafsson Andersson (C), Jeanette Larsson (S), Jack Henriksen (SD), Anders Jelander (ViP) och Emilia Sandell Eskilandersson (SD),
  Ordförande: Ronny Nilsson (S), 1:e vice ordförande: Patrik Ströbeck (M) och 2:e vice ordförande: Charlotta Wendt (ViP).


 • Barn- och utbildningsnämnd:
  Ledamöter: Marie Gärdby (C), Valter Titusson (S), Rickard Andersson (SD), Yvonne Långström (PF), Veronicha Pettersson (S), Anette Lantz (M), Ola Stahre (ViP, Angelo Henriksen (SD) och Michael Svensson (ViP).
  Ordförande: Marie Gärdby (C), 1:e vice ordförande: Valter Titusson (S) och 2:e vice ordförande: Rickard Andersson (SD).


 • Socialnämnd:
  Ledamöter: Elisabeth Holmer (S), Göran Långström (PF), Ingela Holmström (ViP), Sanna Sandström (C), Catharina Tann Silversand (S), Jakob Ströbeck (M), Mona-Lisa Stålbrand (SD), Catherine Henriksson (ViP) och Emilia Sandell Eskilandersson (SD)
  Ordförande: Elisabeth Holmer (S), 1:e vice ordförande: Göran Långström (PF), 2:e vice ordförande: Ingela Holmström (ViP)


 • Byggnadsnämnd:
  Ledamöter: Hans Stifors (PF), Birger Henriksen (SD), Anders Westerlund (S), Bilal Jarrah (S) och Anders Jelander (ViP)
  Ordförande: Hans Stifors (PF), vice ordförande: Birger Henriksen (SD).


 • Kultur- och fritidsnämnd:
  Ledamöter: Veronicha Pettersson (S), Mona-Lisa Stålbrand (SD), Jan Aronsson (PF), Susanne Johansson (S) och Agneta Herslow (ViP)
  Ordförande: Veronicha Pettersson (S), vice ordförande:: Mona-Lisa Stålbrand (SD)


 • Valnämnd:
  Ledamöter: Elisabeth Holmer (S), Jimmy Nilsson (VIP), Yvonne Långström (PF), Anette Lantz (M), Nils-Börje Jönsson (C), Emma Doxhag (V) och Ingvar Dehlin (SD).
  Ordförande: Elisabeth Holmer (S), vice ordförande: Jimmy Nilsson (ViP)


 • Ordförande och ersättare till gemensam överförmyndarnämnd 4K
  Ordförande Jonas Strömstedt (C), ersättare: Angelo Henriksen (SD)


 • Direktion till Söderåsens miljöförbund
  Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Kent Hamacek (VIP)


 • Ombud och styrelse till Perstorps Bostäder AB
  Ombud: Sven-Olof Sandberg (KD).
  Ledamöter: Lennart Johansson (PF), Jack Henriksen (SD), Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M) och Jan Linhed (ViP)
  Ordförande: Lennart Johansson (PF), vice ordförande: Jack Henriksen (SD)


 • Ombud och styrelse till Perstorps Fjärrvärme AB
  Ombud: Sven-Olof Sandberg (KD)
  Ledamöter: Bengt Marntell (C) och Charlotta Wendt (ViP)
  Ordförande: Bengt Marntell (C)


 • Ombud och styrelse till Norra Åsbo Renhållnings AB
  Ombud: Sven-Olof Sandberg (KD)
  Ledamöter: välja Kim Svitzer (PF) och Kent Hamacek (ViP)


 • Ombud, styrelseledamot och ersättare till NSVA
  Ombud: Sven-Olof Sandberg (KD).
  Ledamot: välja Ronny Nilsson (S), ersättare: Charlotta Wendt (ViP) • Ombud, styrelseledamot och ersättare till Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB
  Ombud: Sven-Åke Sleth (KD)
  Ledamot: Ronny Nilsson (S), ersättare: Charlotta Wendt (ViP) • Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet NNV Skåne Finsam
  Ledamot: Kerstin Gustafsson Andersson (C), ersättare: Emilia Sandell Eskilandersson (SD)


 • Ledamot och ersättare i Byggnadsföreningen Framtiden
  Ledamot: Bengt Marntell (C), ersättare: Ingvar Dehlin (SD)


 • Direktionsmedlem och ersättare AV Media
  Ledamot: Marie Gärdby (C), ersättare: Rickard Andersson (SD)


 • Styrelseledamot och ersättare till Kommunalförbundet Medelpunkten
  Ledamot: Elisabeth Holmer (S), ersättare: Mona-Lisa Stålbrand (SD)


 • Ombud och ombudsersättare till Kommuninvest
  Ombud: Patrik Ströbeck (M), ombudsersättare Jack Henriksen (SD)


 • Ombud och ombudsersättare till Kommunassurans
  Ombud: Anette Lantz (M), ombudsersättare: Torbjörn Wendt (ViP)


 • Val till Skånes kommuners förbundsmöte ombud och ersättare
  Ombud: Ronny Nilsson (S) och Ingvar Dehlin (SD), ombudsersättare: Patrik Ströbeck (M) och Charlotta Wendt (ViP)


 • Val av ombud vid lantmäteriförrättningar, (förtrogna med tätortsförhållande 3 st, förtrogna med skogsbruks- och jordbruksfrågor 3 st)
  Ombud vid lantmäteriförrättningar förtrogna med tätortsförhållande: Hans Stifors (PF), Patrik Ströbeck (M) och Birger Henriksen (SD).
  Ombud förtrogna med skogsbruks- och jordbruksfrågor: Göran Långström (PF), Bengt Marntell (C) och Jimmy Nilsson (ViP)

 • Val till Thea och Carl Olssons stiftelse
  Ledamöter: Göran Långström (PF) och Catherine Henriksson (ViP)

Val av ombud och styrelse till Perstorp Näringslivs AB
Ombud: Sven-Olof Sandberg (KD), ombudsersättare: Charlotta Wendt (VIP)
Ledamöter: Lennart Johansson (PF), Torbjörn Wendt (VIP), Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M) och Jack Henriksen (SD)
Ordförande: Lennart Johansson (PF), vice ordförande: Torbjörn Wendt (ViP)

Novembersammanträdet avslutades med att hantera en avvsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
från Birger Henriksen (SD). Till ny ersättare valdes Rickard Andersson (SD)

Nästa kommunfullmäktige äger rum onsdag den 21 december. Då är det budgeten som står i fokus.

Protokoll och sändning

Senast uppdaterad: