Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Beslut i fullmäktige om avgifter, detaljplan och motion om ändring av översiktsplan gällande vindkraft

Sommarlovet är över. Nu är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att återigen träffas digitalt .
Augusti månads sammanträde äger rum onsdagen den 25 augusti klockan 18.00 och led sav presidiet som är på plats i Ugglehemmet.
På ärendelistan finns bland annat avgifter inom socialförvaltningen och motion om ändring av översiktsplan gällande vindkraftverk.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 25 augusti klockan 18:00. Bildcollage med kallelse, fullmäktigesordförande med deltagandeledamöter på skärm samt närbild på ordförandeklubba.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 25 augusti klockan 18:00. Endast presidiet deltar fysiskt på plats i Ugglehemmet. Allmänheten hänvisas till att följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook. Klicka på bilden för att komma direkt till den sidan.

Allmänheten har inte möjlighet att närvara fysiskt utan hänvisas till att följa sammanträdet via kommunens facebooksändning som nås via www.facebook.com/perstorpskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Som brukligt inleds sammanträdet med allmänhetens frågestund men då ingen fråga inkommit utgår den punkten. Nästa på ärendelistan är information från kommunstyrelse nämnder och bolag. Förutom kommunstyrelsen informerer den 25 augusti även barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB. Information från kommundirektören tar sedan vidan innan det är dags för beslutsärenden som för dagen är tre till antalet:

 • Antagande av detaljplan för Dalian 5 mfl
  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en större markyta genom fastighetsreglering avsedd för industriutvidgning i form av en lagerlokal för fastiughetsägaren till Dalian 4 och 5 söderut, på intilliggande del av Perstorp 25:1. Planområdet angränsar till befintlig industri och planlagd mark för industriändamål. Föreslaget planområde är beläget söder om väg 21 och gränsar till Verkstadsgatan i norr, Oderljunga, Bruks- och Rddningsvägen i synd samt Perstorps Fjärrvärme i väst. Byggnadsnämnden har godkäönt planförslaget och har sänt det vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

 • Avgifter inom Socialförvaltningen
  Socialtjänstlagen reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar dels den högsta avgiften som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader så kallat förbehållsbelopp. Socialnämnden har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och ersättningar som regleras enligt socialtjänstlagen. Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år
  Kommunstyrelsen har haft ärendet uppe för diskussion och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter inom socialförvaltningen enligt föreliggande förslag, samtatt uppdra åt socialnämnden att genomföra årliga revisioner av avgifter och ersättningar utifrån prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

 • Motion om ändring av översiktsplan gällande vindkraftverk
  Sverigedemokraterna har till Perstorps kommuns fullmäktige lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige om att ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen förslås tas fram som bygger att avståndet om 500 meter till bostadsbebyggelse ändras till sju gånger verkets höjd inklusive vingen.
  Detta med hänsyn till att flera projekt för vindkraft med stora verk är på gång inom kommunen och regeringen planerar att ta bort kommunens vetorätt om etableringen överensstämmer med översiktsplanen.
  Det är möjligt att göra ett tematiskt tillägg till alternativt ändra översiktsplanen avseende detta område. Genom ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad.
  Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida bebyggelseutvecklingen.

  Tillägget/ändringen måste skickas till berörda myndigheter med flera på remiss under samråd och utställning. Utställningen måste vara minst två månader och det är lämpligt att samrådet ges samma tid. Det krävs en förnyad utredning kring de nya ställningstagande och att tid avsätts för detta. Det tematiska tillägget/ändringen beräknas vara klar om ca ett år efter att uppdrag givits.

  När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen krävdes votering innan beslut fattades. Efter handuppräckning beslutade KS att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg/ändring avseende vindkraft till den kommunomfattande översiktsplanen.
  Centerpartietes reprerentant reserverade sig mot beslutet och inlämnade en skriftlig motivering.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 september.

Senast uppdaterad: