Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Beslut i fullmäktige: Badtaxor justeras

Augustisammanträdet i kommunfullmäktige bjöd på voteringar och flera inlägg från talarstolarna. Ledamöterna beslutade bland annat om justering av taxor på Ugglebadet och att Perstorp går in som en av sju kommuner i ägarbolaget för Ängelholm Helsingborg airport.
Dessutom beslutade kommunfullmäktiges presidium att antalet ledamöter även under resten av året ska vara reducerat till 21.

Ledamöter i kommunfullmäktige. Lokalen Karpen på kommunhuset.

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen den 26 augusti bland annat att taxorna på Ugglebadet justeras från och med den 1 oktober.

Sammanträdet (se det i efterhand via kommunens sida på Facebook) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inleddes med en information från kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska om det pågående arbetet med coronapandemin.

- Vi har läget under kontroll. Lager av skyddsutrustning har vi och vi får regelbundet leveranser med nödvändigt material. Så vi fortsätter jobba på och följer gällande rekommendationer. Besöksförbuden på särskilda boenden ligger kvar men verksamheten försöker möjliggöra för någn typ av besök framöver, sa Maria Andersson som deltog via länk.

Aktuella beslutsärenden (aktuellt protokoll finns att läsa här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sammanträdet var:

  • Begäran av höjning av medlemsbidraget till Söderåsens Miljöförbund som för Perstorps del innebär en ökning med 18 kronor/invånare vilket motsvarar 140 000 kronor totalt för 2021. Från och med 2022 ska medlemsbidraget räknas upp varje kalenderår enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Beslutet föranleddes av votering då Socialdemokraterna yrkat på avslag då partiet ansåg att 18 kronor var en kraftig höjning.

  • Revidering av avgifter på Ugglebadet. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en ändring vilken bland annat medför att bad ingår i alla priser för verksamheter/aktiviteter. Vissa priser, som entré per gång för vuxen, barn, pensionär och familj, lämnas oförändrade. Justering görs däremot bland annat på rabatthäfte 10 gånger för vuxna som föreslås höjas med 70 kronor till 400. Säsongskort vuxen höjs med 200 kronor till 600 och säsongskort barn höjs med 80 kronor till 250 kronor. Övrigt kan noteras att årskort vuxen höjs med 400 kronor till 1200 kronor och årskort barn höjs med 150 kronor till 500 kronor. Dessutom höjs avgiften för uthyrning med 600 kronor till 1200 kronor per timme. Med personal på plats blir kostnaden 1800 kronor per timme.
    Liksom i kommunstyrelsen begärde socialdemokraterna votering innan ärendet klubbades. Partiet hade bland annat att det är fel att justera taxorna före budgeten och att kultur- och fritidsnämnden framledes ska ta beslut om taxor själva. Voteringen ändrade inget utan de justerade taxorna börjar nu gälla från den 1 oktober i år.

  • Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott. Ett ägarbolag bestående av sju kommuner (Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Bjuv, Klippan och Perstorp) inom Familjen Helsingborg har bildats där kommunerna blir delägare i flygplatsen. Ägarbolaget köper samtliga aktier i Ängelholm flygplats AB som åläggs att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport Länk till annan webbplats. till och med den 1 september 2030. Ägarkommunernas inbördes förhållande regleras via aktieägaravtal. För Perstorps del innebär det 0,39 procent (motsvarar 197 768 kronor) vilket inkluderar del i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin plus det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
    Representanter från de flesta partierna tog till orda och uttryckte stöd för Perstorps köpa av andel då man anser flygplatsen som viktig för regionen. Miljöpartiet ansåg dock att det inte var något bra förslag att satsa pengar på flyget. "Står det mellan flyg och miljö, förlorar alltid miljön", menade MP:s representant.

  • Ändrad finansieringsmodell för Kommunförbundet Skånes verksamhet som istället ska baseras på kommunernas storlek. För Perstorps del innebär det framöver en minskning av kostnaden från nuvarande 43 kronor per invånare till 33 kronor år 2021 samt 31 kronor år 2022.

  • Avvecklande av gemensam nämnd 4K upphandling. Nämnden som inrättades 1999 har inte varit aktiv på flera år men har formellt aldrig avvecklats. Under förutsättning att Klippan, Åstorp och Örkelljunga tar likalydande beslut avvecklas nämnden den 31 oktober 2020.


Nämnas kan också att kommunfullmäktiges presidium beslutat att förlänga tiden med reducerat antal ledamöter året ut. Det betyder att det även i fortsättningen är 21 ledamöter på plats mot ordinarie 35.

Se augustisammanträdet efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är den 30 september. Notera starttiden klockan 16:00 vilken är två timmar tidigare än vanligt på grund av att ett ärende kommer upp vilket förväntas ta tid att behandla, nämligen ombyggnation av fastigheten Poppeln 13 (kommunhuset).

Senast uppdaterad: