Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Beslutet klubbat: Antalet ledamöter
i kommunfullmäktige minskas från 35 till 27

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade på februarisammanträdet att antalet ledamöter ska minskas från och med valet 2022.

Kommunfullmäktiges presidie leder det digitala sammanträdet 16 februari 2022

Kommunfullmäktiges presidie leder det digitala sammanträdet onsdag 16 februari. Nästa sammanträde den 30 mars hoppas kunna genomföras normalt med ledamöter på plats i Kulturhuset. Klicka på bilden för att läsa aktuellt protokoll.

Ärendelistan inleddes med information från nämnder och styrelser.
Den här månaden var det socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB som lämnade en kortfattad nulägesbeskrivning av respektive verksamhet. Även komundirektören gav en lägesrapport om pågående och framtida aktiviteter.

Kort från respektive information:

Socialnämndens ordförande Jenny Delén (M): Sedan tidigare har vi Lex Maria och Lex Sara. Nu får vi även Lex Lilla hjärtat som bland annat handlar om när tvångsvård enligt LVU upphör. Vidare ser vi att covidläget förbättras varje vecka plus att vi också lägger tid och energi på hemtjänsten. Vill också nämna att vi ser med oro på stort inflöde på orosanmälningar.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors (PF): Det som är aktuellt och positivt nu är vi har företag som vill bygga vid Norra Lyckan. Glädjande är också att det är företag som vill bygga på Zodiaken där det funnits en detaljplan i många år. Det finns även en detaljplan för Esabvallen där intressenter som vill bygga. Det är fullt ös och i topp på pågående projekt ligger utbyggnaden av Österbo När det gäller vindkraft och det tematiska tillägget är det ett arbete som pågår. Är också glädjande att vi kan se överskott på cirka 700 000 kronor.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson (M): Vi kommer hantera bokslutet i början av mars. Ser ut att gå plus 1,1 miljoner kronor mycket på grund av pandemibidrag som vi kan kalla det samt icke utbetalda föreningsbidrag. Kan också meddela en god nyhet. Kulturskolans digitala undervisning har fått god renommé i hela landet. Perstorps kommun ska nu genomföra en modell som går ut på digital undervisning för elever som befinner sig på andra platser i landet. Jag kan tala om att arbetsnamnet blivit Perstorpsmodellen.

Perstorps Fjärrvärme AB. Göran Strandqvist (PF) : Hänt lite sedan sist, till exempel har halva styrelsen bytts ut Ny vd är tillsvidare Bernt Bengtsson vår tidigare gamla vd. Mycket glädjande att vi för över kunskap. Preliminärt resultat slutar på 7,1 miljoner före skatt. Ungefär en och en halv miljon bättre än 2020.

Kommundirektör Ulf Bengtsson: Covidläget. Vi hade en spänd situation för ett par tre veckor sedan till följd av pandemin. Precis vi höll näsan ovanför vattenytan. Vi förbereder en successiv återgång till arbetsplatserna och ett normalt läge. Bokslutet ser ut att bli cirka 25 miljoner kronor plus. Perstorp är en av 74 av socioekonomiska utsatta kommuner som innebär att vi kan kan söka ytterligare statsbidrag. Vi kommer gå in med en ansökan på två år för att få kontinuitet. Kan också nämna att jag, kommunstyrelsens ordförande och HR-chefen träffat Arbetsmiljöverket som gör inspektioner i kommunerna.

Beslutsärenden var:

  • Bjuvs förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund
    Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund bestående av Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga kommuner, och fungerar som medlemskommunernas gemensamma miljönämnd och miljöförvaltning.
    Bjuvs kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi.

Kommentarer:

- Det här har varit en långdragen historia och vi vet fortfarande inte vad Bjuv ställer sig i frågan. Det här beslutet är dock ett beslut som vi andra kommuner bör fatta för att tillåta Bjuv att Lämna tidigare än vad förbundsordningen dikterar. Skada är dock skedd på Miljöförbundets bekostnad. Det är inte bra med den är röran som åsamkats förbundet, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

- Jag har samma uppfattning som Torgny. Det är en stor skada som åsamkats Miljöförbundet. Jag finner det ändå märkligt att vi i vår kommun behandlar ett ärende före den kommun det berör har fattat beslut i deras fullmäktige. Hade hellre avvaktat utgången i Bjuv varför jag inte är helt tillfreds med att ta beslutet här idag men jag förstår det, menade Ronny Nilsson (S).

Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund per den 30 juni 2022, samt att godkänna i ärendet redovisade förslag till ekonomisk uppgörelse mellan de fem medlemskommunerna med anledning av utträdet, samt att i samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att balansera negativt eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av medlemskommunerna baserat på invånarantal och belastar 2021 års resultat i kommunerna.


  • Minskning av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Parlamentariska gruppen har i enighet beslutat att föreslå kommunfullmäktige att från och med valet 2022 i enlighet med 5 kap § 5 Kommunallagen minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27. Antal ersättare föreslås fortsatt vara hälften av det antal ledamöter varje parti fått, inget exakt antal föreslås i förslaget utan endast en kvot anges, det vill säga hälften. Exakt antal räknas fram av Länsstyrelsen i samband med valresultatet. Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i enlighet med föreslaget beslut och ska gälla från och med valet 2022.

Beslut: Enhälligt bifall till kommunstyrelsens förlag. Kommunfullmäktige beslutar således att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27 och att antalet ersättare fortsatt ska vara hälften av antalet ledamöter ett parti fått, samt att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning gällande antalet ledamöter och att den ska gälla från och med valet 2022.

Nästa sammanträde i fullmäktige är den 30 mars

Senast uppdaterad: