Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunfullmäktige med budget i fokus

November månads sammanträde i kommunfullmäktige brukar handla om ekonomi och skattesats.
Den 25 november tas beslut om budget för 2021 och flerårsplanen för 2022-2023.

Kallelse kommunfullmäktige 25 november. Kulturhuset klockan 16:00. På agendan bland annat budget och flerårsplan.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och flerårsplaner på sammanträdet i Kulturhuset den 25 november. Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 20,81 kronor. Klicka på bilden för att läsa kallelse och handlingar.

Noterbart är att sammanträdet hålls i Kulturhuset på dagen åtta månader efter att det senast hölls ett fullmäktigesammanträde där. Anledning till byte av möteslokal är precis som i mars covid-19 och möjligheten att hålla avstånd. Sammanträdet, som börjar klockan 16:00, genomförs på ett coronasäkert sätt.

I förordet till budgetunderlaget skriver kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau att det är en budget med framtidstro som läggs fram. Samtidigt höjs ett litet varningens finger då de ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin är svåra att förutspå och troligtvis lär förändras framöver. ”Budgeten för 2021 behöver balansera mellan väl avvägda prioriteringar i verksamheter som är extra utsatta och ett mod att våga satsa på framtiden”, skriver Torgny bland annat.

Läs kallelse och handlingar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Budgeten innefattar flera satsningar inom kommunens verksamheter såsom ombyggnation av Centralskolan och Österbo. Dessutom restaurerar Perstorp Näringslivs AB Centrumhuset åt kommunen. I budgeten för 2021 avsätts även medel i investeringsbudgeten för trygghetsfrämjande åtgärder (exempelvis förlängs det påbörjade arbetet på Centralskolans verksamhet läsåret ut) och destinationsutveckling.

- Vi tycker det är mycket viktigt att fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare Perstorp för medborgarna. Exakt vad pengarna ska användas till är inte klart men i planen finns bland annat fler kameror, berättar Torgny Lindau och fortsätter:

- Vad gäller Centralskolan har vi lyssnat mycket på personalens önskemål om hur en utbyggnad kan göras på bästa sätt. Vi har därför beslutat höja budgeten för projektet från de 26 miljoner kronor som redan fanns budgeterat till 32 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar bland annat nya lokaler för hemkunskap, nya personalutrymmen och grupprum för elever i anslutning till klassrummen.

Skattesatsen för Perstorp ligger på 20,81 kronor. En summa som lämnas oförändrad i förslaget. Det innebär att för varje intjänad hundralapp betalar den som bor i Perstorp 20,81 kronor. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden (43,39 kronor) och socialnämnden (33,79 kronor) till bland annat förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst. Resterade fördelas på kommunstyrelsen och teknik och serviceförvaltningen (13,89 kronor), kultur- och fritidsnämnden (6,31 kronor), Räddningsnämnden (1,44 kronor) samt byggnadsnämnden (1,17 kronor).

När budgeten diskuterades i kommunstyrelsen krävdes votering innan förslaget beslutades och lämnades vidare till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna yrkade på justering i förslaget till förmån för eget inlämnat förslag. Men med siffrorna 5-4 beslutades att gå vidare med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna valde att reservera sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kort kan också nämnas att kommunstyrelsen även föreslår att fullmäktige:

  • godkänner en taxehöjning med sex procent för VA 2021 enligt NSVA:s affärsplan.

  • reserverar en miljon kronor per år under finansieringsverksamheten under åren 2021-22 för oförutsedda utgifter. Eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen.

  • avsätter minst fyra miljoner kronor under 2021 för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar.

  • fastställer ramen för Perstorps upplåning 2021 till maximalt 40 miljoner kronor.

Övrigt från sammanträdets ärendelista är bland annat allmänhetens frågestund, ingående i HR-servicecenter i Helsingborg, detaljplan för Bälinge 15:252, förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2021 samt taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor.

Följ kommunfullmäktige direkt eller se det i efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Allmänhet uppmanas att inte besöka sammanträdet fysiskt med hänsyn till gällande rekommendationer och råd.

Senast uppdaterad: