Halvårsbokslut pekar
på bättre resultat än budget

Kommunens halvårsbokslut visar på ett positivt resultat på 13,7 miljoner kronor.
För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 11,7 Mkr vilket är 3,9 Mkr bättre jämfört med budgeterat.

 Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 43,2 Mkr vilket ären minskning med 2,9 Mkr sedan årsskiftet. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 93,3 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 93 kronor och 30 öre.


Läs hela halvårsbokslutet och årsprognosen här Länk till annan webbplats.

Fyll i beskrivning av bilden

Senast uppdaterad: