Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samråd kring tematiskt tillägg för vindkraft - så var mötet

Tisdagen den 12 april 18.00 hölls ett informations- och diskussionsmöte med allmänheten kring det tematiska tillägg angående vindkraft som kommunfullmäktige beslutat att ge uppdrag till plan- och byggförvaltningen att ta fram. Medverkande från kommunen var byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors (PF), stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi och planarkitekt Marcus Ekström (handläggare för det tematiska tillägget).´

Bildcollage Kulturhuset och vindkraftverk

18 personer från allmänheten deltog på samrådsmötet som hölls i Kulturhuset. Diskussionen var livlig och bred. Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast 5 maj 2022.

Hans Stifors inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om syftet med mötet och bakgrunden till det tematiska tillägget.

Bakgrunden är de många synpunkter på vindkraft som kommit in till Perstorps kommun angående vindkraft och en motion till kommunfullmäktige om att ändra skyddsavstånden mellan vindkraftverk och bostäder i ÖP. Syftet med mötet var att lyssna in alla synpunkter för att få fram ett bra beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges beslut.

Marcus Ekström föredrog ärendet som bygger på att direktiven varit att förändra avståndet mellan bostäder och vindkraftverk som bygger på ett dynamiskt avstånd till bostäder utifrån verkens storlek. Alla har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast 5 maj. Därefter bearbetas förslaget och sänds på s.k. granskning då det på nytt är möjligt att lämna synpunkter. Därefter bearbetas förslaget åter för att sedan godkännas av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige

18 personer från allmänheten deltog på mötet. Diskussionen var livlig och bred. En del personer framförde att man var negativ till vindkraft och att det finns andra energikällor. Flera uttryckte oro för påverkan från buller. Riktvärdena styr kommunen inte över, däremot avståndet. Flera ansåg att det bör vara 1000 meter till bostäder och att det ska räknas till fastighetsgräns för att inte negativt påverka markägarnas byggmöjligheter.

En person ansåg att man borde arbeta mer för att följa kommunens intentioner i energi- och klimatprogrammet och att valet av bedömningskriterie för avståndet borde ses över/motiveras tydligare.

Deltagarna på mötet tackades för deras engagemang och synpunkter. Mötet avslutades därefter.

  • Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen fram till 2022-05-05. Skickas via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorps kommun. Märk brevet med ”vindkraft”.

Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström

Aktuella dokument i ärendet

Senast uppdaterad: