Ny lekplats vid Tjäderstigen populär samlingsplats

Området kring Tjäderstigen och Centralskolan har lyfts.
Numera finns bland annat en ny lekpark, bättre belysning och gemensam markbeläggning med färgstarka cirklar.

Miljön kring Tjäderstigen har lyfts med bland annat nya beslysning, ny lekplats, cykelställ och ny färgrik markbeläggning med cirklar.

Med hjälp av bidrag från Boverket, på hälften av summan, satsar kommunen totalt 6,5 miljoner kronor på bland annat ny belysning, upprustning av gång- och cykeltunnel, förbättring av miljön vid idrottshallen och ny lekplats

Följande har gjorts: (eller är på väg att göras. Slutbesiktning är gjord och vissa mindre detaljer som beslysning på idrottshalens fasad återstår och kompletteras efter sommaren):

  • Gång- och cykeltunneln under Oderljungavägen som idag upplevs otrygg rustas upp med nya färger , förses med ny belysning och utsmyckas med hjälp av elever som gjort mosaikkonst.
  • Ny belysning placeras upp längs med gång- och cykelvägen, kyrkogårdsmuren och parken norr om Tjäderstigen.
  • Idrottshallen får fasadbelysning och miljön utformas som ett torg med bland annat bänkar, ny belysning, cykelställ, farthinder och gång- och cykelväg.
  • I parken norr om Tjäderstigen har en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats skapats med sittmöjligheter, grillplats och spännande belysning.

Lekplatsen har redan blivit en populär samlingsplats där barn från förskolor och bostadsområden intill träffas för gemensam lek. Lekplatsens utformning är integrerad med naturen och innehåller bland annat ett stort klätternät, gungor, balansbana och snurkarusell som även personer med funktionsvariation har glädje av.

När det gäller själva Tjäderstigens sträcka mellan idrottshallen och fastigheten Jägaren har en gemensam markbeläggning med färgstarka cirklar skapats. Cykelvägen ansluter åt både öst och väst och har separerats från biltrafik med målade linjer och pollare. I väst har cyklisterna numera även företräde då en så kallad cykelöverfart byggts. I anslutning till entrén har även gula och runda sittmöbler placerats.

 

Senast uppdaterad: