Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Utställning för tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 avseende vindkraft

Enligt reglerna i Plan- och bygglagen ska ett tematiskt tillägg, likt en översiktsplan, ställas ut i minst två månader. Det tematiska tillägget ställdes ut för granskning 2022-11-29.
Utställningen var planerad att pågå fram till 2023-02-03 och förslaget finns tillgängligt digitalt på kommunens hemsida och sociala medier.
Men notera nu att utställningen är förlängd till 2023-02-28, efter en begäran från Hässleholms kommun om utökad svarstid.
Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2023-02-28 till bn@perstorp.se alternativt via brev Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp

Vindkraftverk ett fotomontage

Tematiskt tillägg avseende vindkraft

På uppdrag av KF, 2021-08-25, § 56, har Plan- och byggförvaltningen tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 avseende vindkraft, med syfte att utöka hänsynsavstånden mellan bostäder och vindkraftverksetableringar till sju gånger verkens totalhöjd.

KS beslutade, 2022-03-16 § 41, att sända planförslaget på samråd. 2022-04-12 bjöd Plan- och byggförvaltningen in till samrådsmöte. Diskussionen sammanfattades och redovisas nedan. Samrådet varade fr.o.m. 2022-03-18 t.o.m. 2022-05-05 efter begäran om förlängning.

Planförslaget reviderades utifrån under samrådet skriftligen inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade, 2022-11-16, § 160, att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ställa ut det tematiska tillägget för granskning (PBL 3 kap. 27 §).

Enligt reglerna i Plan- och bygglagen ska ett tematiskt tillägg, likt en översiktsplan, ställas ut i minst två månader. Det tematiska tillägget ställs ut för granskning 2022-11-29.

Utställningen pågår fram till 2023-02-03 och förslaget finns tillgängligt digitalt på kommunens hemsida och sociala medier.

Notera att utställningen är förlängd till 2023-02-28, efter en begäran från Hässleholms kommun om utökad svarstid.

Förslaget finns även att ta del av fysiskt via kommunens kundtjänst i Centrumhuset samt på Perstorps bibliotek, Torggatan 5, 284 31 Perstorp.


Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2023-02-28 till bn@perstorp.se alternativt via brev Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp

 

Senast uppdaterad: