Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tyck till om förslag på ny detaljplan för Dalian

Fastighetsägaren till Dalian 4 och 5 har inkommit med en begäran om detaljplaneläggning och markinköp av intilliggande del av Perstorp 25:1, som idag är reglerad som parkmark.

Samråd Dalian 5 m.fl

Kommunstyrelsen beslutade, på förslag från kstu, 2019-03-27 § 10, att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade, 2019-04-25 § 18, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Ärendet rubricerades ”Detaljplanuppdrag, del av Perstorp 25:1”.

Ett förslag till ny detaljplan har nu upprättats under namnet ”Detaljplan för Dalian 5 m.fl. (Industriutvidgning), Perstorps kommun, Skåne län”. Den nya detaljplanen ersätter de delar av ”Ändring av detaljplan för del av Perstorp 25:1 (Fjärrvärmecentral) Perstorps kommun, Skåne län”, samt ”Förslag till utvidgning av stadsplan för KV. Dalian Perstorps kommun, Kristianstad län” som ligger inom det föreslagna planområdet.

Detaljplanen hanteras med s.k. standardförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-11 § 26 att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Planförslaget finns under samrådstiden 2020-06-16 t.o.m. 2020-06-30 tillgängligt på www.perstorp.se Länk till annan webbplats. samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2020-06-30 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 28485 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Eventuella frågor besvaras av Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/plan- och byggchef eller Marcus Engström, planarkitekt.

Aktuella dokument:

Senast uppdaterad: