Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Planerad återplantering i Mulleskogen

Enligt den beslutade skötselplanen för Mulleskogens Naturreservat är det dags för återplantering. Arbetet med ett vilthägn för att skydda de nya ungplantorna från det vilda djurlivet är påbörjat.
Syftet med reservatet är att bevara värdefull tätortsnära natur och att det domineras av bok, ek, björk samt alsumpskog.

Bildcollage med fyra bilder som visar åtgärder i Mulleskogen. Två av bilderna visar kartskisser med markerade områden och text. Resterande två bilder visar grangren med kottar och avverkad granskog.

Arbetet med naturreservatet Mulleskogen fortsätter. Planering sker nu för återplantering. Ett vilthägn har påbörjats för att skydda ungplantor från det vilda djurlivet. Hägnet är nödvändigt och behöver vara en del av reservatet under många år framöver.

En mindre maskin anpassad för att montera stängselstolpar utför arbetet med vilthägnet som är nödvändigt och behöver vara en del av reservatet under många år framöver.
Enklare markberedning utförs också, ett arbete som görs manuellt med en specialutrustad röjsåg. I samband med markberedningen sker även plantering av nya bokplantor.

Området skall i framtiden endast utgöra lövskog med bok som dominerande trädslaget. Inom 20 år från skötselplanens ursprung skall granskog vara helt avvecklad.

Målsättningen är att granbeståndet skall vara helt avvecklat framåt 2032. 2022 utfördes avverkning av gran inom ett avgränsat område. Inom området avverkades enskilda granar men inom området fanns tre sammanhängande ytor som i huvudsak dominerades av gran och som avverkades i sin helhet.

Skötselplan för naturreservatet Mulleskogen togs fram under våren 2011 och beslutades 20120229.

 

Övrig information i ärendet:

Grund till beslut

 • Skötselplan för Naturreservat Mulleskogen i Perstorp Kommun.

Samråd, yttrande och information

Skogsvårdsstyrelsen

 • 20220622, Samråd kring planerade åtgärder, skogsbruksplan samt skötselplan för Naturreservat Mulleskogen 20220622
 • 20220628, Rådgivningskvitto.

Söderåsens Miljöförbund

 • 20220622, Tillsyn och kontroll, Samråd kring planerade åtgärder utifrån skogsbruksplan samt skötselplan för Naturreservat Mulleskogen
 • 20220712, Tillsynsrapport
 • 20230707, Tillsynsrapport

Länsstyrelsen kulturmiljöenheten

 • 20220712, Samråd gällande fornlämningar alternativt andra kulturhistoriska skydd i området

Naturskyddsföreningen

 • 20220317, Medverkade på Naturskyddsföreningens årsmöte där information gällande skötselplan och skogsbruk för Mulleskogens naturreservat informerades till medlemmarna.
 • 20220711, Planerade åtgärder och dokumentation har delgivits till Naturskyddsföreningen.

Information till allmänhet

 • Dokumentation över planerade åtgärder placeras ut på provisoriska skyltar vid entréer till gällande område, 1 st från väst, 1 st från sydöst, 1 st i söder.
 • Perstorp kommuns sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
 • Perstorp kommuns webbplats
 • BoBladet September 2022
 • 2024 - Perstorp kommuns sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin 20240321
 • 2024 - Dokumentation över planerade åtgärder placeras ut i anslutning till de områdena som omfattas av åtgärderna.
 • 2024 - Perstorp kommuns webbplats 20240321

Läs mer:

Senast uppdaterad: