Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Padelhall på Uggleområdet ute på samråd

Nu inleds samråd om detaljplan för: ”del av Perstorp 22:1 (Idrottsanläggning) i Perstorps kommun. Samrådstiden pågår mellan 2021-02-11 och 2021-02-25.

Samråd detaljplan byggnation av Padelhall vid Uggleområdet

Nu inleds samråd om detaljplan för: ”Del av Perstorp 22:1 (Idrottsanläggning, byggnation av padelhall), Samrådstiden pågår mellan 2021-02-11 och 2021-02-25. Planområdet ligger i Uggleområdet, avsett för idrott och rekreation. Det omges av fyra fotbollsplaner i dess södra och östra gräns. Norr om planområdet ligger Ugglehallen och Ugglebadet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för en mindre idrottsanläggning (en entreprenör har inkommit med ansökan om att få etablera en padelhall) inom redan detaljplanelagt område. Gällande plan möjliggör i dagsläget idrott- och besöksanläggning, byggrätten är dock begränsad.

Befintligt detaljplanelagt område för idrottsanläggningar ansågs som mest lämpligt för ändamålet då det är reglerat för denna typ av verksamhet. Att etablera en padelhall i anslutning till Ugglehallen och Ugglebadet har potential att stärka idrottsområdet som målpunkt och resulterar i naturlig utveckling av området och stämmer överens med gällande översiktsplan.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Perstorps tätort, i Uggleområdet, avsett för idrott och rekreation. Det omges av fyra fotbollsplaner i dess södra och östra gräns. Norr om planområdet ligger Ugglehallen och Ugglebadet. I dess västra gräns angränsar planområdet till en parkeringsyta med över hundra parkeringsplater


Byggnadsnämnden beslutade, 2020-12-10 § 57, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Ett förslag till ny detaljplan upprättades;
”Detaljplan för del av Perstorp 22:1 (Idrottsanläggning), Perstorps kommun, Skåne län”.


Vid laga kraft ersätter den nya detaljplanen de delar av gällande plan, 1275-P75 ”Detaljplan för del av Uggleområdet Perstorp 22:1 m.fl”, som ligger inom det föreslagna planområdet.
Detaljplanen hanteras med s.k. standardförfarande.

Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade 2021-02-04 § 6 att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen.


Planförslaget finns under samrådstiden (2021-02-11 till och med 2021-02-25)
tillgängligt på www.perstorp.se samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2, Perstorp.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2021-02-25 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se.

Notera att eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.
Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitelt Marcus Ekström.

Aktuella dokument

Senast uppdaterad: