Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny detaljplan för tillbyggnad av Österbo ute på samråd

Nu inleds samråd om detaljplan för: ”Kv. Linjalen m.fl. (Österbo) Perstorps kommun".
Plan- och byggförvaltningen har tagit fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre.
Samrådstiden pågår från och med 2021-10-08 till och med 2021-10-29.

Samråd detaljplan utbyggnad av äldreboendet Österbo

Nu inleds samråd om detaljplan för: ”Kv. Linjalen m.fl. (Österbo) Perstorps kommun". Plan- och byggförvaltningen har tagit fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Samrådstiden pågår från och med 2021-10-08 till och med 2021-10-29.

Kommunstyrelsen beslutade, 2021-05-19 § 56, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre.

Perstorps kommun har tidigare haft två särskilda boende för äldre; Ybbåsen och Österbo. Verksamheten i Ybbåsen har avvecklats. Kommunen har beslutat om utbyggnad av Österbo för att möta ett framtida ökat behov av särskilt boende för äldre. Att ianspråkta en liten del av Stadsparken i anslutning till Kv. Linjalen för utbyggnad kan dels tillgodose ett ökat behov av särskilt boende samt stärka pågående upprustning av Stadsparken.

Nu gällande bestämmelser möjliggör vuxenutbildning och särskilt boende för äldre. Dessa bestämmelser gäller separat inom respektive fastighet. Marken som omfattar föreslagen utökning är en del av Stadsparken och regleras i gällande plan som parkmark.

Utbyggnaden är tänkt att ske etappvis. Etapp 1 resulterar i totalt 15 nya lägenheter. Vid genomförande av Etapp 2 tillkommer ytterligare 18 lägenheter. Således möjliggör planen 33 nya lägenheter vid total utbyggnad, vilket innebär ett totalt antal för Österbo om 87 lägenheter.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram:
”Detaljplan för Kv. Linjalen m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län”.

Vid laga kraft ersätter föreslagen detaljplan delarna av idag gällande planer, (11-PES-202/46 och 1165-P94/1207/2), som ligger inom det föreslagna planområdet.

Detaljplanen hanteras med såkallat standardförförande. Miljökonsekvensbeskrivning bedömds inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade, 2021-10-07 § 50, att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap.
Planförslaget finns, under samrådstiden från och med 2021-10-08 till och med 2021-10-29
tillgängligt på www.perstorp.se samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2, Perstorp.

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen, senast 2021-10-29, till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt per e-post till bn@perstorp.se.

Notera att eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.
Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström.

Aktuella dokument - detaljplan Kv. Linjalen m.fl.

Senast uppdaterad: