Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

NSVA: Dricksvattnet i Perstorp har blivit bättre

Under år 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat vatten. Nu konstaterar NSVA, utifrån resultatet av en undersökning, att problemet har minskat. Och det på grund av traditionella brandpostspolningar, luft-vattenspolningar och åtgärder i vattenverket.

Vattentornet i Perstorp med Perstorps samhälle i bakgrunden. I höger nederkant ses även logotypen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA.

Enligt en undersökning som NSVA låtit göra har problematiken med missfärgat vatten i Perstorp minskat.

NSVA beskriver att grundvattnet i Perstorps kommun innehåller naturligt höga halter av järn och mangan som under flera år byggts på i ledningarna. NSVA klargör samtidigt att bakteriologisk är det inget fel på kvaliteten, men det kan se en aning oaptitligt ut och ha en mindre bra smak.

2021 genomfördes en kapacitetshöjning i dricksvattenproduktionen, vilket förändrade flödet i ledningarna. Det förändrade flödet antas ha lett till att mer partiklar lossnade och förflyttades i ledningarna. Missfärgat vatten är inget nytt problem i kommunen, men kapacitetsökningen tros ha förvärrat situationen, enligt NSVA

Under 2022 genomförde NSVA flera åtgärder för att försöka få bort missfärgningarna. Traditionella brandpostspolningar utfördes, både punktvisa insatser och i hela kommunen. Även automatiska spolposter installerades på strategiska platser som spolar med regelbundna intervall. Dessvärre var inte dessa spolningar tillräckliga för att få bort det missfärgade vattnet. I slutet på året gjordes därför en luft-vattenspolning av en extern entreprenör i hela Perstorp. Luft-vattenspolning är en betydligt mer effektiv metod för att få bort beläggningar i ledningarna. Men den är också mer resurskrävande och kostsam. Det genomfördes också åtgärder på vattenverket för att minska halterna av järn och mangan. Bland annat har insatser gjorts för att få det mangan som finns löst i råvattnet att fälla ut snabbare. Därmed fastnar det lättare i filtren på vattenverket istället för i ledningsnätet.

– Vi har arbetat på flera fronter för att försöka åtgärda problemen med missfärgningarna. Det finns inte alltid en universallösning som tar bort alla problem. Vi undersöker, utför och utvärderar. Hjälper inte en åtgärd, tar vi till nästa, säger Dejan Tucakov, gruppchef avdelning Rörnät.

För att få en bättre bild över om åtgärderna har gett någon effekt, har en kundundersökning gjorts i Perstorp. Den visar att problemen med missfärgat vatten har minskat. Men det finns fortfarande kunder som är drabbade.

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet fortsätter. Bland annat underhållsspolas vattenledningsnätet en gång om året, vilket är en vanligt förekommande nivå för många kommuners ledningsnät. Detta följs upp för att bedöma om behovet är större eller mindre och anpassas därefter.

Fler automatiska spolposter installeras också som spolar efter givna intervall i kända problemområden. Utöver det kan NSVA vid behov också akut spola ledningar om vi ser att problem uppstår i ett visst område.

För att undvika onödiga vattenförluster på grund av läckor som också bidrar till ökad risk för missfärgat vatten, fortsätter NSVA med både planerad och akut läcksökning på vattenledningsnätet.

– Vi är väldigt glada över att åtgärderna har gett effekt och att förekomsten av missfärgat vatten har minskat. Men vi fortsätter att arbeta för att både bibehålla det vi redan gjort och för att ytterligare förbättra situationen, säger Dejan Tucakov.


Undersökningen

Nedan ett utdrag från kundundersökningen.
Kontakta NSVA:s kundservice vid intresse av att ta del av hela resultatet: kundservice@nsva.se.

På frågan om de någon gång upplevt problem med missfärgat vatten, partiklar eller dålig lukt och smak, svarade 45 procent ja. 53 procent har aldrig upplevt problem. Sista två procenten utgörs av kategorin inget svar.

Cirkeldiagranm undersökning vattenkvalitet Perstorps kommun gjord av NSVAFörstora bilden

På frågan om de någon gång upplevt problem med missfärgat vatten, partiklar eller dålig lukt och smak, svarade 45 procent ja. 53 procent har aldrig upplevt problem.

Missfärgat vatten står för den största delan av de upplevda problemen.

Stapeldiagram från NSVA:s undersökning missfärgat vatten i Perstorps kommunFörstora bilden

Missfärgat vatten står för den största delen av de upplevda problemen.

Problemen ökade kraftigt under år 2022 för att sedan minska igen.

Stapeldigram NSVA:s undersökning missfärgat vattenFörstora bilden

Problemen ökade kraftigt under år 2022 för att sedan minska igen.

Problemet minskar markant mellan december 2022 och januari 2023 efter att luft-vattenspolningen genomfördes.

Stapeldiagram NSVA:s undersökning missfärgat vatten Perstorps kommun.Förstora bilden

Problemet minskar markant mellan december 2022 och januari 2023 efter att luft-vattenspolningen genomfördes.

På frågan om man upplevde en förändring efter spolningarna, svarade 79 procent att det var bättre kvalitet, 14 procent märkte ingen skillnad och 7 procent upplevde en försämrad kvalitet.

Cirkeldiagram NSVA:s undersökning missfärgat vatten Perstorps kommun.Förstora bilden

På frågan om man upplevde en förändring efter spolningarna, svarade 79 procent att det var bättre kvalitet, 14 procent märkte ingen skillnad och 7 procent upplevde en försämrad kvalitet.

På frågan om hur dricksvattenkvaliteten upplevs nu svarar 83 procent bra och 14 procent dålig. Resterande tre procent utgörs av kategorin vet ej.

Cirkeldiagram resultat NSVA:s undersökning misfärgat vatten Perstorps kommunFörstora bilden

På frågan om hur dricksvattenkvaliteten upplevs nu svarar 83 procent bra och 14 procent dålig. Resterande tre procent utgörs av kategorin vet ej.

Fakta och kontakt NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009.
Bolaget levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan NSVA förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. NSVA kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.

Senast uppdaterad: