Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Gran avverkas i Mulleskogens naturreservat

Enligt den skötselplan som finns för Mullskogen är avsikten att all gran ska avverkas då lövskog med bok ska vara det dominerande trädslaget.
Avverkningen börjar i september.

Bildcollage avverkning granFörstora bilden

Gran avverkas i Mulleskogen enligt skötselplan. Notera att inom markerat område inkluderas även skog utanför reservatets gränser som hanteras på liknande vis som reservatet då de är i direkt anslutning och att de direkt kan påverka förutsättningarna inom reservatet.

Skötselplan för naturreservatet Mulleskogen togs fram under våren 2011 och beslutades 20120229.
I skötselplanen är mål formulerade samt dess behov av åtgärder för att på sikt kunna uppnå Naturreservatets planerade syfte som är att bevara värdefull tätortsnära natur och att det domineras av bok, ek, björk samt alsumpskog. Död ved och grova spärrgreniga träd skall förekomma i gynnsam omfattning.

Området skall i framtiden endast utgöra lövskog med bok som dominerande trädslaget. Inom 20 år från skötselplanens ursprung skall granskog vara helt avvecklad.

- Det pågår nu planering för åtgärder som planeras att påbörjas under tidig höst 2022. Arbetena bygger på gynnsamma väderförhållanden så om väder eller förhållande i skogen är av sämre karaktär för att genomföras så skjuts arbetena på framtiden, berättar Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret och tillägger:

- I målsättningen med att beståndet av gran skall vara helt avvecklat framåt år 2032 planeras åtgärderna under 2022 till att avverka så mycket av granbeståndet som möjligt inom det aktuella arbetsområdet. Det är både av ekonomiska skäl och fortsatt naturlig föryngring inte möjligt att arbeta mer småskaligt. För att täcka de omkostnader som arbetet kräver så behövs lite större volym. Och eftersom man vill undvika fortsatt naturlig föryngring av gran är det av stor vikt att ta ut så mycket av granbeståndet som möjligt för att ta bort frökällan och för att på sikt kunna avveckla granbeståndet i sin helhet.

Beståndet är av sådan kvalitet att den behöver avverkas maskinellt med skördare och skotare vilket ställer stora krav på framdriften för att göra så lite skada som möjligt på vegetationen.

Inom planerat arbetsområde sker till stor del naturlig föryngring av önskad lövskog då det redan idag kan noteras att viss mån av föryngring sker utan återbeskogning via plantering.

I samband med avverkningens färdigställande tillämpas en lättare markberedning för att gynna föryngringen av bok, ek och björk. Detta gäller främst för de delar av beståndet där tät granskog avverkats och som då sedan tidigare inte har någon nämnvärd föryngring av önskad lövskog.

Övrig information i ärendet:

Grund till beslut

 • Skötselplan för Naturreservat Mulleskogen i Perstorp Kommun.

Samråd, yttrande och information

Skogsvårdsstyrelsen

 • 20220622, Samråd kring planerade åtgärder, skogsbruksplan samt skötselplan för Naturreservat Mulleskogen 20220622
 • 20220628, Rådgivningskvitto.

Söderåsens Miljöförbund

 • 20220622, Tillsyn och kontroll, Samråd kring planerade åtgärder utifrån skogsbruksplan samt skötselplan för Naturreservat Mulleskogen
 • 20220712, Tillsynsrapport

Länsstyrelsen kulturmiljöenheten

 • 20220712, Samråd gällande fornlämningar alternativt andra kulturhistoriska skydd i området

Naturskyddsföreningen

 • 20220317, Medverkade på Naturskyddsföreningens årsmöte där information gällande skötselplan och skogsbruk för Mulleskogens naturreservat informerades till medlemmarna.
 • 20220711, Planerade åtgärder och dokumentation har delgivits till Naturskyddsföreningen.

Information till allmänhet

 • Dokumentation över planerade åtgärder placeras ut på provisoriska skyltar vid entréer till gällande område, 1 st från väst, 1 st från sydöst, 1 st i söder.
 • Perstorp kommuns sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
 • Perstorp kommuns webbplats
 • BoBladet September 2022

Läs mer:

Senast uppdaterad: