Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Bostadsförsörjningsprogram anger kommunens mål

Varje kommun ska enligt lag ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning som ska ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till programmet/riktlinjerna varje mandatperiod.

Bildcollage Bostadförsörjningsprogram Perstorp

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå målen. Dessutom anger programmet hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

Det tidigare bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjerna för bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige 2013. Lagstiftningen har ändrats varför programmet omarbetas. Kommunstyrelsen styr arbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23 anta det nya programmet/riktlinjerna.

Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjerna för bostadsförsörjning har stark koppling till kommunens samlade utvecklingsarbete med tillväxtfrågor/näringslivsprogram, den kommunomfattande översiktsplanen samt kommunens arbete för att främja folkhälsa och inkludering med fokusområdena sysselsättning, boende och barns och ungas uppväxtvillkor. Programmet/riktlinjerna har tagits fram i en tvärsektoriell och förvaltnings-/bolagsöverskridande arbetsgrupp inom Perstorps kommun.


Riktlinjer, mål & strategier för bostadsförsörjning

Perstorps kommun ska erbjuda bostäder för olika behov och för livets skilda skeden.
Därför ska ny bebyggelse och förändringar i befintlig bidra till ett mer varierat bostadsbestånd och fler boendeformer. Blandade delar av samhället med fler boendealternativ ger levande miljöer samtidigt som integration främjas och den som behöver byta bostad får bättre möjlighet att stanna i sin närmiljö. Bostadsmiljön ska genomsyras av god arkitektur och stadsbyggnad och bidra till hållbar utveckling, trygghet, folkhälsa och inkludering.
Nya bostäder ska koncentreras till områden med god kollektivtrafik, cykelstråk och tillgänglig service eller där det finns möjlighet att tillskapa detta på sikt. Bygg centrum-, stations- och naturnära. Perstorps kommun ska arbeta aktivt för att bostadsmarknaden ska fungera för alla som söker en bostad i kommunen. Fler hyresrätter ska underlätta för ungdomar och för den som behöver byta bostad när livet skiftar. Bostadsrätter bidrar till variationen av upplåtelseformer. För den som vill köpa en nybyggd bostad ska det finnas fribyggartomter och grupphusområden med radhus/kedjehus och parhus.

En tillgänglighetsinventering av befintliga lägenheter kan ge underlag för att bättre kunna stötta äldre och funktionshindrade att hitta lämpliga bostäder. Planering av särskilt boende för äldre pågår och utredning av ett boende för funktionshindrade, LSS behöver initieras. Pågående verksamhet med sociala kontrakt ger möjlighet att stötta medborgare till ett eget förstahandskontrakt. Boendet är en viktig faktor i kommunens arbete för förbättrad folkhälsa och inkludering och inte minst viktig för barns- och ungas uppväxtvillkor. Det finns särskild anledning att bevaka frågor kring trångboddhet och trygghet.

Perstorps kommun ska också söka kreativa lösningar för alla livssituationer. Det innebär att samverkan är en naturlig del av bostadsförsörjningen, både när det gäller att bygga nytt och att utveckla befintliga bostadsmiljöer. Samverkan behöver ske inom kommunen samt mellan kommun, stat och region och andra myndigheter, privata fastighetsägare, hyresvärdar, byggföretag, föreningar, invånare med flera. Marknadsföringen behöver bli tydligare och mark- och planberedskapen behöver ligga på 20-30 bostäder per år.

För närvarande finns en relativt god mark- och planberedskap, men fler attraktiva bostadsmöjligheter måste tillskapas som motsvarar efterfrågan. Den regionala bostadsmarknadsanalysen visar på befolkningsökning från 2024-2029.

Aktuella handlingar:

Senast uppdaterad: