Skolinspektionens enkät innefattar elva (11) områden med olika frågor. Områdena presenteras tillsammans med resultatindex för Centralskolan i jämförelse med övriga Sveriges skolors index:

 

1) Information om utbildningen (exempelvis frågor som om eleverna tycker att lärarna förklarar vad som behövs för att kunna nå målen). Centralskolans Index: 8,2 jämfört med Sverige 7,0.

2) Stimulans (exempelvis om lärarna varierar lektionerna så eleverna får arbeta på olika sätt och om lärarna får eleverna att tro på sig själva i skolarbetet). CTIndex: 7,0 jämfört med Sverige 6,0.

3) Stöd (exempelvis om eleverna känner att de får det stöd de behöver och hur ofta de får hjälp). CTIndex: 7,5 jämfört med Sverige 6,9.

4) Kritiskt tänkande (exempelvis hur mycket eleverna får öva på att diskutera frågor där de kan tycka olika). CTIndex: 7,5 jämfört med Sverige 6,5.

5) Bemötande - lärare (exempelvis om eleverna tycker att lärarna behandlar alla lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet). CTIndex: 8,6 jämfört med Sverige 7,8.

6) Bemötande – elever (exempelvis hur elever tycker att de bemöter varandra respektive lärare). CTIndex: 7,2 jämfört med Sverige 7,2

7) Inflytande (exempelvis hur mycket eleverna tycker att de får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna). CTIndex: 7,7 jämfört med Sverige 6,0.

8) Studiero (exempelvis hur ofta det är stökigt på lektionerna). CTIndex: 7,1 jämfört med Sverige 5,6.

9) Trygghet (exempelvis om eleverna känner sig rädd för andra elever eller vuxna på skolan). CTIndex: 8,8 jämfört med Sverige 8,5.

10) Förhindra kränkningar (exempelvis om de vuxna agerar tillräckligt om någon elev blir illa behandlad). CTIndex: 7,5 jämfört med Sverige 6,6.

11) Elevhälsa (exempelvis om eleverna känner att det finns någon vuxen på skolan som bryr sig om hur han/hon mår). CTIndex: 7,9 jämfört med Sverige 6,9.