Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Fullmäktige tar beslut om ny renhållningstaxa

Sista onsdagen i månaden innebär sammanträde i kommunfullmäktige.
På februarimötet finns bland annat motioner, beslut om riktlinjer och renhållningstaxa samt program för digital utveckling.

Kommunfullmäktige sammanträder 26 februari i lokalen Karpen på kommunhuset

Klicka på bilden för att se kallelse och handlingar till sammanträdet 26 februari.

Sammanträdet som börjar klockan 18.00 har totalt 14 ärenden att hantera. Allmänhetens frågestund inleder men någon fråga har inte inkommit. Vidare hanteras två motioner författade av Socialdemokraterna (Ronny Nilsson gånger två samt Mikael Malm som är med på den andra). Motionerna gäller Perstorp Näringslivs AB och resursförstärkning inom barn och utbildningsnämnden. Gällande Perstorps Näringslivs AB för motionären bland annat fram att "då verksamheten endast omfattar kommunala fastigheter och inte näringslivsfrågor i stort borde ägardirektiven revideras, verksamhetsinriktningen förändras samt namnet ändras. Förslagsvis till att heta Perstorp kommunfastigheter AB".

Kommunalråd Torgny Lindau (PF) skriver i ett svar att "Majoriteten har sett detta problem och har sedan förra året initierat ett uppdrag åt kommundirektören att se över våra ägardirektiv till alla kommunalt ägda bolag, inte bara Perstorp Näringslivs AB.
Med tanke på att uppdrag redan är givet till kommundirektören och att processen gällande att se över ägardirektiven i de kommunala bolagen redan är igång så anser jag att motionen är besvarad. 

I motionens gällande resursförstärkning för Bun för motionärerna fram att de extra medel, 2,5 miljoner kronor/år, som kommunen tillförs genom regeringens vårändringsbudget ska tillföras barn- och utbildningsnämnden för att tillgodose nämndens behov av ökad rekrytering. 

Kommunalråd Torgny Lindau (PF) svarar och föreslår samtidigt att motionen avslås: "Det är behjärtansvärda prioriteringar som Ronny Nilsson och Mikael Malm yrkar på i sin motion gällande förstärkning av budgeten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Majoriteten har förslag på en väg framåt gällande resursförstärkning av skolan vilket har beslutats i barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10, vi har sett problemen och agerar på dem". 

Kommunfullmäktige fortsätter därefter med information för kommundirektör, kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB.

Beslutsärenden är:

  • Riktlinjer för markanvisning samt exploateringsavtal - Målsättningen med dessa riktlinjer är att tydliggöra hur kommunen arbetar med exploateringsavtal i enlighet med PBL (SFS 2010:900) 6 kap.§ 39 samt med markanvisning i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. De förstnämnda riktlinjerna berör mark som inte ägs av kommunen och de andra berör kommunal mark.
    Vidare syftar dessa riktlinjer till att säkerställa en transparent process och konkurrensneutral likabehandling av byggherrar, och att resultatet av exploateringsavtalet respektive markanvisningsavtalet överensstämmer med de intentioner som beskrivs i gällande översiktsplan och i andra av kommunen fastställda program och riktlinjer. 

  • Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020 - Det kommunala renhållningsbolaget Nårab föreslår en höjning med 7 procent till följd av nya entreprenadpriser. Justeringen av taxan ansens nödvändig för att upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning. Höjs renålnningtaxan endast med index gör bolaget bedömningen att man gör en förluts på cirka 1,6 miljoner kronor. Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifter föreslås gälla från och med 2020-03-01.

  • Program för digital utveckling - Under hösten 2019 gav kommundirektören i uppdrag att ta fram styrdokument för hur kommunen ska arbeta med digitalisering i linje med globala, nationella samt lokala direktiv. Programmet beskriver hur Perstorps kommun ska implementera digitalisering som del i organisationen för att möjliggöra digital transformation. Ärendet avser antagande av program för digital utveckling där syftet är att identifiera färdriktningen för kommunens digitala utveckling.
    Kommunens digitalisering har tre övergripande mål: Enklare vardag för invånare, näringsliv och besökare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. För att nå målen ska kommunens arbete utgå från fyra utvecklingsområden: Digital service och tillgänglighet, digitalt innanförskap, digital ledning, styrning och organisation samt digitalisering för innovativ och hållbar utveckling.

  • Riktlinjer för intern kontroll - Syftet med riktlinjer för intern kontroll är att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Riktlinje beskriver hur processen fungerar och vilken typ av arbetssätt samt metoder som ska användas. En gemensam riktlinje ska bidra till en enhetlig planering, genomförande och uppföljning av intern kontroll. Genom att utföra processen på ett standardiserat sätt ges möjlighet till enklare erfarenhetsutbyte och utveckling mellan och inom nämnder. Intern kontroll är en del av kommunens förbättringsarbete och medarbetare har en stor roll i detta arbete.

Kommunfullmäktige har avslutningsvis även ett par avsägelser att hantera: ersättare i fullmäktige och revisor. Dessutom ska ett val av revisor göras innan ordförande Håkan Abrahamsson (M) slår klubban i bordet för sista gången under februarisammanträdet och hälsar välkommen åter den 25 mars.

Senast uppdaterad: