Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Strategiska frågor

Fyll i beskrivning av bilden

Strategiska frågor

Befolkningsminskning innebär för en kommun att skatteintäkterna minskar och att det därmed blir svårare att upprätthålla en god servicenivå. De flesta bedömare anser att en lugn och stabil befolkningsökning om 0,5 — 1 % per år är den idealiska utvecklingen. Ett antal frågor är viktiga om en sådan utveckling ska kunna uppnås. De nedan redovisade viktiga faktorerna är allmängiltiga för alla kommuner.

1. Boende


Invånarantalet är viktigt för alla kommuner. Varje kommuninvånare som flyttar från kommunen medför en minskning av skatteintäkterna med ca 40 000 kr - detta oavsett personens inkomst. Även barn och pensionärer som flyttar in eller ut ur kommunen påverkar skatteintäkterna med samma belopp.

Om kommunen ska kunna behålla eller helst öka invånarantalet krävs tillgång till lediga, attraktiva bostäder. Av det skälet har Perstorps kommun under de senaste tio åren energiskt försökt att få igång byggandet av bostäder. Glädjande nog pågår nu en byggnation vid Jeans damm i privat regi och det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder AB ligger i startgroparna för att påbörja byggnation vid Hantverkaregatan.

2. Kommunikationer


För många par som bor i eller flyttar till Perstorp kan det vara svårt att hitta sysselsättning för båda i kommunen. Perstorp har inte heller möjlighet att erbjuda fullständig service vad gäller affärer, kultur och nöjen m m. Det är därför viktigt för kommunens attraktivitet att ha tillgång till goda kommunikationer. Goda kommunikationer utgör den i särklass viktigaste förutsättningen för kommunens tillväxt.

Det är mot denna bakgrund mycket glädjande att kunna konstatera att kommunen lyckats påverka Region Skåne och Skånetrafiken så att vi sedan något år tillbaka har tillgång till timmestrafik med tåg. Det finns nu också goda förutsättningar för att vi ska kunna hoppas på en ytterligare utökning av tågtrafiken i form av halvtimmestrafik under rusningstid från och med mitten av december 2011.

2. Näringslivsklimat


Företag verksamma i en kommun betalar ingen skatt till kommunen. Det är däremot viktigt att skapa och bibehålla ett tillräckligt antal arbetsplatser i kommunen för att kunna behålla en god kommersiell service i kommunen. Politiker och tjänstemän anstränger sig därför för att förbättra näringslivsklimatet genom en nära dialog med näringslivsorganisationer och företag i kommunen.

3. Välskött kommun


För att kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande krävs att kommunen kan erbjuda en god service till rimliga kostnader. Detta förutsätter en ordnad kommunal ekonomi. Som framgår av avsnitt 3 har kommunens ekonomi de senaste fem åren förbättrats avsevärt jämfört med de föregående tio åren.

4. Skola och barnomsorg


En viktig förutsättning för att kunna öka invånarantalet genom att attrahera barnfamiljer är att erbjuda skola och barnomsorg med god kvalitet. Kommunens politiker är mycket angelägna om att vidta olika åtgärder i syfte att höja standarden inom denna verksamhet.

5. Kommunprofilen


I dagens mediasamhälle är det viktigare än någonsin att marknadsföra sig. Det räcker inte att endast vara bra. Man måste också se till att synas och höras i det mediabrus som ständigt finns runtomkring oss.

Med detta mål för ögonen har t ex kommunen, politiker och tjänstemän, i samarbete med näringsliv, föreningar och andra organisationer tagit fram foldern "Smultronställen" för att bättre kunna marknadsföra vad kommunen har att erbjuda.

6. Kommunens antagna mål


Kommunfullmäktige har nyligen pekat ut fyra prioriterade målområden som politiker och tjänstemän gemensamt ska arbeta med att åstadkomma förbättringar inom.

  1. Förbättra den kommunala organisationen
  2. Öka kommunens attraktivitet
  3. Utveckla näringslivet/ Förbättra näringslivsklimatet
  4. Förbättra trygghet, säkerhet och miljö

Under var och en av dessa punkter finns ett antal delmål angivna. Läs hela hela måldokumentet:

Senast uppdaterad: