Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunens ekonomi

Fyll i beskrivning av bilden

Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter, statsbidrag samt avgifter för till exempel vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg.

Skatteintäkter


Det som i dagligt tal kallas skatteintäkter består, förutom de pengar som kommuninvånarna betalar via skattsedeln, även av så kallad inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag. I kostnadsutjämningssystemet jämförs bland annat kommunernas befolkningsstruktur för att kunna bedöma hur omfattande den kommunala servicen måste vara. Syftet med dessa utjämningspengar är att skapa så likartade ekonomiska förutsättningar som möjligt mellan Sveriges kommuner.

Budget


När kommunen ska besluta om budgeten för ett visst år så är det första steget att bedöma storleken på skatteintäkter, utjämningsbidrag, utjämningsavgift och statsbidrag. Det som ligger till grund för denna bedömning är prognoser om Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättningens utveckling och statliga beslut om statsbidragsförändringar.

När intäkternas storlek har bedömts och innan medel fördelas till nämndernas verksamhet måste en beräkning göras av kostnader för räntor, pensioner och avskrivningar.

Räntekostnaderna är beroende av kommunens låneskuld, tillfälligt utnyttjade checkkrediter och pensionsskulden. Kommunen har också vissa ränteintäkter.

Pensionskostnaden består dels av utbetalningar till tidigare kommunanställda som gått i pension och dels av de nu anställdas intjänade pensionsförmåner.

Avskrivningarna beskriver den värdeminskning genom förslitning som våra anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner och inventarier) är utsatta för.

När ovanstående poster har beräknats återstår det ekonomiska utrymme som kan fördelas mellan kommunens alla nämnder och styrelser. Denna fördelning beslutas av kommunfullmäktige i november året före budgetåret. Kommunerna är bundna av det så kallade balanskravet vilket innebär att det inte är tillåtet att budgetera underskott.

Senast uppdaterad: