Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Avgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Notera: Från och med 1 januari 2019 är avgiftsnivåerna höjda. Det beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kronor per måndad.

Förskola

 

Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 425 kr

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr

Barn 4: ingen avgift

Gränsen för heltid respektive halvtid går i förskola/familjedaghem upp till och med 28 timmar i veckan. För halvtidsbarnen betalas 70% av heltidsbarnens avgift

 

Skolbarnomsorg


Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr

Barn 4: ingen avgift

 

Feriefritids


75 kronor per dag

Den högsta avgiften

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i respektive familj, dvs. det yngsta barnet som är inskrivet i verksamheten, räknas som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Med inkomst menas hushållets samlade bruttoinkomst.

Avgift erlägges i förskott varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även om inte platsen utnyttjas. Avgift uttages under 12 månader/år så länge platsen finns anvisad, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet. Faktura skickas till platsinnehavaren varje månad.

Barn som börjar i barnomsorgen dag 1-15 i månaden eller slutar dag 16-31 debiteras hel månadsavgift. Barn som börjar dag 16-31 eller slutar dag 1-15 debiteras halv månadsavgift.

Om plats anvisats enligt Skollagen kap. 2 § 9 reduceras förskoleavgiften med 33%. Barn som dessutom omfattas av allmän förskola får endast reducering av avgiften med 33 %.

Allmän förskola

Allmän förskola för tre- fyra- och femåringar omfattande 525 timmar/läsår är avgiftsfri. Om ett barn behöver omsorg under längre tid än tiden i den allmänna förskolan debiteras avgift enligt gällande taxa. Avgiften reduceras med 33% under nio månader, september till och med maj.

Inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för familjens avgiftsgrundande inkomst även innefattande make/sambo som inte är biologisk förälder till barn inom barnomsorgen, eftersom det är hushållets ekonomiska bärkraft som ligger till grund för avgiften. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiterar kommunen högsta avgift.

Platsinnehavaren är skyldig att så snart inkomständring sker anmäla denna till barnomsorgen. Uppgifterna behandlas under sekretess. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren och Skatteverket.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen.

Förändringar av taxan

Avgiftstaxan ovan följer riksdagens beslut gällande maxtaxa. Vid förändringar genom riksdagsbeslut sker motsvarande förändringar i avgiftstaxan för Perstorps kommun utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Det ankommer på Barn- och utbildningsnämnden att utfärda tilläggs- och tillämpningsregler i enskilda fall.

Senast uppdaterad: 2019-02-27

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här