Perstorps kommun, länk till startsidan

Ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 22:1 m.fl., Uggleområdet, samråd

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2015-11-25 att en ny idrottshall ska byggas. Tidigare utredningar har visat på att idrottshallen ska byggas i anslutning till Ugglebadets anläggning, vilken ligger inom fastigheten Perstorp 22:1. Planeringen är att investeringen ska vara klar under 2018.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2015-12-16, § 316 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Perstorp 22:1. Byggnadsnämnden gav 2016-01-21 § 4 Byggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan. Idrottsområdet inkl. Solängens camping är idag till stor del inte detaljplanelagt. Området ligger inom område för grundvattentäkt och tangerar Natura 2000-område och kommunalt Naturreservat (Uggleskogen). Flera frågor behöver lösas i ett sammanhang varför det i är lämpligt att utreda hela idrottsområdet med kopplingar till campingen t.ex. ställplats för husbilar, utökade parkeringsmöjligheter, motionsstråk m.m.

Förslaget kan anses vara av betydande intresse för allmänheten och kan dessutom anses kunna medföra betydande miljöpåverkan. S.k. utökat planförfarande enl. Plan- och bygglagen (PBL) avses därför tillämpas. En miljökonsekvens-beskrivning (MKB) behöver upprättas då området tangerar Natura 2000-område/Naturreservat och ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Området innefattar också parkeringsanläggning och campingplats.

Ett planförslag med miljökonsekvensbeskrivning finns nu framtaget daterat 2016-05-03. Byggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 att sända föreliggande planförslag med MKB på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) med s.k. utökat planförfarande.

Samrådet pågår mellan 31 maj och 22 juni 2016. Ev. synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit till byggnadsnämnden, Perstorps kommun, Torget 1, 284 85 Perstorp, senast 22 juni. Synpunkterna ska ha inkommit senast under detaljplanens granskningsskede, annars kan rätten att överklaga detaljplanen upphöra. Ev. frågor besvaras av undertecknad på 0435/391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se

BYGGNADSKONTORET

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt

Här nedan finner ni underlaget:
SamrådshandlingPDF (pdf, 24.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 262.6 kB)
UggleområdetPDF (pdf, 221.8 kB)
PrimärkartaPDF (pdf, 4.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)

 

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-05-31

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.