Perstorps kommun, länk till startsidan

Nya avgifter för maxtaxan fr o m 2015-07-01

Avgift för förskoleverksamhet (Förskola)      
Barn 1  3%  av inkomsten - dock högst 1 287 kr 
Barn 2  2% av inkomsten - dock högst 858 kr 
Barn 3  1% av inkomsten - dock högst 429 kr                                                                 Barn 4  Ingen avgift

Avgift för skolbarnsomsorg (fritidshem):   
Barn 1  2% av inkomsten - dock högst 858 kr 
Barn 2  1%  av inkomsten - dock högst 429 kr 
Barn 3  1%  av inkomsten - dock högst 429 kr                                                                Barn 4  Ingen avgift   

Inga tidsintervaller finns under skolbarnsomsorgen 

Den högsta avgiften

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är efter den första juli, 42 890 kr.

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i respektive familj, dvs. det yngsta barnet som är inskrivet i verksamheten, räknas som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Med inkomst menas hushållets samlade bruttoinkomst.

Avgift erlägges i förskott varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även om inte platsen utnyttjas. Avgift uttages under 12 månader/år så länge platsen finns anvisad, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet. Faktura skickas till platsinnehavaren varje månad.

Barn som börjar i barnomsorgen dag 1-15 i månaden eller slutar dag 16-31 debiteras hel månadsavgift. Barn som börjar dag 16-31 eller slutar dag 1-15 debiteras halv månadsavgift.

Om plats anvisats enligt Skollagen kap. 2 § 9 reduceras förskoleavgiften med 33%. Barn som dessutom omfattas av allmän förskola får endast reducering av avgiften med 33 %.

Allmän förskola

Allmän förskola för tre- fyra- och femåringar omfattande 525 timmar/läsår är avgiftsfri. Om ett barn behöver omsorg under längre tid än tiden i den allmänna förskolan debiteras avgift enligt gällande taxa. Avgiften reduceras med 33% under nio månader, september till och med maj.

Inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för familjens avgiftsgrundande inkomst även innefattande make/sambo som inte är biologisk förälder till barn inom barnomsorgen, eftersom det är hushållets ekonomiska bärkraft som ligger till grund för avgiften. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiterar kommunen högsta avgift.

Platsinnehavaren är skyldig att så snart inkomständring sker anmäla denna till barnomsorgen. Uppgifterna behandlas under sekretess. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren och Skatteverket.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen.

Förändringar av taxan

Avgiftstaxan ovan följer riksdagens beslut gällande maxtaxa. Vid förändringar genom riksdagsbeslut sker motsvarande förändringar i avgiftstaxan för Perstorps kommun utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Det ankommer på Barn- och utbildningsnämnden att utfärda tilläggs- och tillämpningsregler i enskilda fall.


Informationsägare: Åke Svensson
Senast uppdaterad: 2015-05-20

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.